Czasowniki nieregularnePoniżej zamieszczam obszerną, alfabetyczną listę niemieckich czasowników mocnych i nieregularnych. Można ją przeglądać online lub ściągnąć na dysk w formacie pdf, wklejony plik znajdziecie też na dole strony. Tzw. trzecia forma czasownika (Partizip Perfekt/Partizip II) potrzebna jest m.in. przy tworzeniu czasu przeszłego Perfekt oraz w stronie biernej (Passiv). Jest to bardzo ważny element języka niemieckiego i należy mu poświęcić szczególną uwagę.


Tabela podzielona jest na następująca kolumny:

  • Infinitiv – bezokolicznik, forma podstawowa czasownika,
  • 3. Person Präsens – 3. osoba liczby pojedynczej czasu teraźniejszego,
  • 1./3. Person Präteritum – 1. i 3. osoba liczby pojedynczej czasu przeszłego prostego (Präteritum/Imperfekt),
  • 3. Person Partizip Perfekt – 3. osoba czasu przeszłego złożonego (Perfekt, Partizip II).

W ostatnim przypadku forma imiesłowu jest taka sama dla wszystkich osób gramatycznych, jedynie czasownik posiłkowy został odmieniony do 3. osoby liczby pojedynczej.

Infinitiv

3. Person Präsens

1./3. Person Imperfekt

3. Person Perfekt

backen – piec bäckt (backt) backte (buk) hat gebacken
befehlen – rozkazywać befiehlt befahl hat befohlen
beginnen – zaczynać beginnt begann hat begonnen
beißen – gryźć beißt biss hat gebissen
bergen – kryć w sobie birgt barg hat geborgen
bersten – pękać birst barst ist geborsten
betrügen – oszukiwać betrügt betrog hat betrogen
bewegen – nakłaniać bewegt bewog hat bewogen
biegen – giąć biegt bog hat gebogen
bieten – oferować bietet bot hat geboten
binden – wiązać bindet band hat gebunden
bitten – prosić bittet bat hat gebeten
blasen – dmuchać bläst blies hat geblasen
bleiben – pozostawać bleibt blieb ist geblieben
braten – smażyć, piec brät (bratet) briet hat gebraten
brechen – łamać bricht brach ist / hat gebrochen
brennen – płonąć brennt brannte hat gebrannt
bringen – przynosić bringt brachte hat gebracht
denken – myśleć denkt dachte hat gedacht
dingen – wynajmować dingt dang hat gedungen
dreschen – młócić, tłuc drischt drosch hat gedroschen
dringen – przedostawać się, żądać dringt drang ist / hat gedrungen
dürfen – móc, mieć pozwolenie darf durfte hat gedurft
empfehlen – polecać empfiehlt empfahl hat empfohlen
erlöschen – wygasać erlischt erlosch ist erloschen
erschrecken – wystraszyć się erschrickt erschrak ist erschrocken
erwägen – rozważać erwägt erwog hat erwogen
essen – jeść isst hat gegessen
fahren – jechać, zawozić fährt fuhr ist / hat gefahren
fallen – upadać fällt fiel ist gefallen
fangen – łapać fängt fing hat gefangen
fechten – walczyć ficht focht hat gefochten
finden – znajdować findet fand hat gefunden
flechten – pleść flicht flocht hat geflochten
fliegen – latać fliegt flog ist / hat geflogen
fliehen – uciekać flieht floh ist geflohen
fließen – płynąć fließt floss ist geflossen
fressen – żreć frisst fraß hat gefressen
frieren – marznąć friert fror hat gefroren
gären – fermentować gärt gor ist gegoren
gebären – rodzić gebiert (gebärt) gebar hat geboren
geben – dawać gibt gab hat gegeben
gedeihen – rozwijać się gedeiht gedieh ist gediehen
gehen – iść geht ging ist gegangen
gelingen – udawać się gelingt gelang ist gelungen
gelten – obowiązywać gilt galt hat gegolten
genesen – zdrowieć genest genas ist genesen
genießen – rozkoszywać się genießt genoss hat genossen
geschehen – wydarzać się geschieht geschah ist geschehen
gewinnen – wygrywać gewinnt gewann hat gewonnen
gießen – podlewać gießt goss hat gegossen
gleichen – być podobnym gleicht glich hat geglichen
gleiten – szybować gleitet glitt ist geglitten
glimmen – tlić się glimmt glomm hat geglommen
graben – kopać gräbt grub hat gegraben
greifen – chwytać greift griff hat gegriffen
haben – mieć hat hatte hat gehabt
halten – trzymać hält hielt hat gehalten
hängen – wisieć hängt hing hat gehangen
hauen – bić, lać haut hieb (haute) hat gehauen
heben – podnosić hebt hob hat gehoben
heißen – nazywać się heißt hieß hat geheißen
helfen – pomagać hilft half hat geholfen
kennen – znać kennt kannte hat gekannt
klimmen – wspinać się klimmt klomm ist geklommen
klingen – brzmieć, dzwonić klingt klang hat geklungen
kneifen – szczypać kneift kniff hat gekniffen
kommen – przychodzić kommt kam ist gekommen
können – móc, umieć kann konnte hat gekonnt
kriechen – pełzać kriecht kroch ist gekrochen
laden – ładować lädt lud hat geladen
lassen – kazać, zostawiać lässt ließ hat gelassen
laufen – biec läuft lief ist gelaufen
leiden – cierpieć leidet litt hat gelitten
leihen – pożyczać leiht lieh hat geliehen
lesen – czytać liest las hat gelesen
liegen – leżeć liegt lag hat gelegen
lügen – kłamać lügt log hat gelogen
mahlen – mleć mahlt mahlte hat gemahlen
meiden – unikać meidet mied hat gemieden
melken – doić melkt molk (melkte) hat gemolken
messen – mierzyć misst maß hat gemessen
mögen – lubić mag mochte hat gemocht
müssen – musieć muss musste hat gemusst
nehmen – brać nimmt nahm hat genommen
nennen – nazywać nennt nannte hat genannt
pfeifen – gwizdać pfeift pfiff hat gepfiffen
preisen – chwalić preist pries hat gepriesen
quellen – tryskać quillt quoll ist gequollen
raten – radzić rät riet hat geraten
reiben – trzeć reibt rieb hat gerieben
reißen – rozrywać reißt riss hat / ist gerissen
reiten – jeździć konno reitet ritt ist / hat geritten
rennen – pędzić rennt rannte ist gerannt
riechen – pachnieć riecht roch hat gerochen
ringen – walczyć ringt rang hat gerungen
rinnen – ciec rinnt rann ist geronnen
rufen – wołać ruft rief hat gerufen
salzen – solić salzt salzte hat gesalzen
saufen – chlać säuft soff hat gesoffen
saugen – ssać saugt sog (saugte) hat gesogen (gesaugt)
schaffen – tworzyć schafft schuf hat geschaffen
scheiden – rozwodzić scheidet schied hat / ist geschieden
scheinen – świecić scheint schien hat geschienen
scheißen – srać (wulg.) scheißt schiss hat geschissen
schelten – zwymyślać schilt schalt hat gescholten
scheren – kosić, przycinać schert schor hat geschoren
schieben – przesuwać schiebt schob hat geschoben
schießen – strzelać schießt schoss hat geschossen
schlafen – spać schläft schlief hat geschlafen
schlagen – bić schlägt schlug hat geschlagen
schleichen – skradać się schleicht schlich ist geschlichen
schleifen – ciągnąć, trzeć schleift schliff hat geschliffen
schließen – zamykać schließt schloss hat geschlossen
schlingen – połykać schlingt schlang hat geschlungen
schmeißen – wywalać, rzucać schmeißt schmiss hat geschmissen
schmelzen – topić, topnieć schmilzt schmolz hat / ist geschmolzen
schneiden – kroić, ciąć schneidet schnitt hat geschnitten
schreiben – pisać schreibt schrieb hat geschrieben
schreien – krzyczeć schreit schrie hat geschrie(e)n
schreiten – kroczyć schreitet schritt ist geschritten
schweigen – milczeć schweigt schwieg hat geschwiegen
schwellen – puchnąć schwillt schwoll ist geschwollen
schwimmen – pływać schwimmt schwamm ist / hat geschwommen
schwingen – wymachiwać, drżeć schwingt schwang ist / hat geschwungen
schwören – przysięgać schwört schwor hat geschworen
sehen – widzieć sieht sah hat gesehen
sein – być ist war ist gewesen
senden – wysyłać sendet sandte (sendete) hat gesandt (gesendet)
singen – śpiewać singt sang hat gesungen
sinken – tonąć sinkt sank ist gesunken
sinnen – rozmyślać sinnt sann hat gesonnen
sitzen – siedzieć sitzt saß hat gesessen
sollen – mieć powinność soll sollte hat gesollt
spalten – dzielić, rozłupywać spaltet spaltete hat gespalten
speien – zionąć, buchać speit spie hat gespie(e)n
spinnen – prząść, pleść spinnt spann hat gesponnen
sprechen – mówić, rozmawiać spricht sprach hat gesprochen
sprießen – kiełkować sprießt spross ist gesprossen
springen – skakać springt sprang ist gesprungen
stechen – kłuć sticht stach hat gestochen
stehen – stać steht stand hat gestanden
stehlen – kraść stiehlt stahl hat gestohlen
steigen – wchodzić, wspinać się steigt stieg ist gestiegen
sterben – umierać stirbt starb ist gestorben
stieben – rozpryskiwać się stiebt stob ist gestoben
stinken – śmierdzieć stinkt stank hat gestunken
stoßen – pchnąć, uderzyć stößt stieß hat / ist gestoßen
streichen – malować streicht strich hat gestrichen
streiten – kłócić się streitet stritt hat gestritten
tragen – nosić trägt trug hat getragen
treffen – spotykać trifft traf hat getroffen
treiben – gnać, prowadzić, uprawiać treibt trieb hat / ist getrieben
treten – podejść, nadepnąć tritt trat ist / hat getreten
trinken – pić trinkt trank hat getrunken
tun – robić, czynić tut tat hat getan
verbleichen – blaknąć verbleicht verblich ist verblichen
verderben – psuć, gnić verdirbt verdarb hat / ist verdorben
verdrießen – zagniewać verdrießt verdross hat verdrossen
vergessen – zapominać vergisst vergaß hat vergessen
verlieren – gubić, tracić verliert verlor hat verloren
verschwinden – znikać verschwindet verschwand ist verschwunden
verzeihen – wybaczać verzeiht verzieh hat verziehen
wachsen – rosnąć wächst wuchs ist gewachsen
waschen – myć, prać wäscht wusch hat gewaschen
weichen – ustępować weicht wich ist gewichen
weisen – wskazywać weist wies hat gewiesen
wenden – odwracać wendet wandte (wendete) hat gewandt (gewendet)
werben – werbować, reklamować wirbt warb hat geworben
werden – stać się, zostać wird wurde ist geworden
werfen – rzucać wirft warf hat geworfen
wiegen – ważyć wiegt wog hat gewogen
winden – wić, wplatać windet wand hat gewunden
wissen – wiedzieć weiß wusste hat gewusst
wollen – chcieć will wollte hat gewollt
wringen – wyżymać wringt wrang hat gewrungen
ziehen – ciągnąć zieht zog hat / ist gezogen
zwingen – zmuszać zwingt zwang hat gezwungen

Powiązane wpisy:

Czas przeszły Perfekt z czasownikami posiłkowymi haben i sein

Czas przeszły Perfekt w języku niemieckim

Powyższą listę czasowników udostępniam także w formacie pdf, poniżej podgląd.

Print Friendly
3.80 avg. rating (77% score) - 5 votes
Odsłon: 687 174