👉 Niemiecki online 👈

Kurs z lektorem, zajęcia indywidualne

Język niemiecki Słownictwo niemieckie Słownik tematyczny

Inżynieria środowiska – słownictwo tematyczne

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

absorber – Absorber m
absorber do usuwania zanieczyszczeń z powietrza odlotowego – Abluftwäscher m
absorbować – absorbieren
analityka – Analytik f
analityka gleb – Bodenanalytik f
analityka odpadów – Abfallanalytik f
analiza – Analyse f
analiza – Auswertung f
analiza biologiczna – biologische Analyse
analiza ekosystemu – Ökosystemanalyse f
analiza fizyko-chemiczna – physikalisch-chemische Analyse
analiza klimatu – Klimaanalyse f
analiza klimatu miejskiego – Stadtklimaanalyse f
analiza procesu – Verfahrensanalyse f
analiza spalin – Abgasanalyse f
analiza spalin – Rauchgasanalyse f
analiza szlamu – Schlammanalyse f
analiza środowiska – Umweltanalyse f
analiza wody – Wasseranalyse f
anomalia – Anomalie f
anomalia – Abnormität f
anomalia – Abweichung f
anomalia – Regelwidrigkeit f
anomalia gęstości wody – Dichteanomalie des Wassers
anomalia klimatyczna – Klimaanomalie f
anomalia pogodowa – Wetterkapriole f
asymilacja – Assimilation f
atest – Attest n
atest – Bescheinigung f
atest – Zeugnis n
atest kontrolny – Prüfbericht m
atlas wód podziemnych – Grundwasseratlas m
badanie oddziaływania na środowisko – Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) f
badanie odpadów – Abfalluntersuchung f
badanie porównawcze – Vergleichsprüfung f
badanie porównawcze – Vergleichsuntersuchung f
badanie sanitarne powietrza – lufthygienische Untersuchung
badanie skuteczności środków ochrony roślin – Pflanzenschutzmittelprüfung f
badanie spalin – Abgasuntersuchung f
badanie środowiska – Umweltforschung f
badanie toksycznego oddziaływania na środowisko – Umwelttoxikologie f
badanie toksycznego oddziaływania na środowisko – Ökotoxikologie f
badanie toksykologiczne – toxikologische Untersuchung
badanie wody – Wasseruntersuchung f
badanie wód podziemnych – Grundwasseruntersuchung f
badanie znośności (tolerancji) – Verträglichkeitsprüfung f
bagnisko – Sumpfgebiet n
basen stabilizujący – Stabilisierungsbecken n
basen wlotowy – Vorbecken n
basen zaporowy – Staubecken n
basen zbiorczy – Sammelbecken n
baza – Basis f
baza drenażu wód podziemnych – Grundwasserdränagebasis f
baza erozyjna – Erosionsbasis f
baza sprzętu – Gerätepark m
baza surowcowa – Rohstoffbasis f
bezleśny – waldfrei
bezpieczeństwo instalacji technicznej – Anlagensicherheit f
bezpieczeństwo pracy – Arbeitssicherheit f
bezpieczeństwo procesowe – Prozesssicherheit f
bezpieczeństwo publiczne – öffentliche Sicherheit
bezpieczeństwo reaktora atomowego – Reaktorsicherheit f
bezpieczeństwo środowiska – Umweltsicherheit f
bezpieczeństwo zakładu produkcyjnego – Betriebssicherheit f
bezpieczny – sicher
bezprzewodowy – drahtlos
bezpyłowy – staubfrei
bezwietrzny – windfrei
bezwietrzny – windstill
bilans – Bilanz f
bilans cieplny – Wärmebilanz f
bilans ekologiczny – Ökobilanz f
bilans energetyczny – Energiebilanz f
bilans odpadów – Abfallbilanz f
bilans pozyskiwania energii – Energiegewinnunghaushalt m
bilans promieniowania – Strahlungsbilanz f
bilans środowiskowy – Umweltbilanz f
bilans wodnogospodarczy – Wasserbewirtschaftungsbilanz f
bilans wodny – Wasserbilanz f
bilans wodny – Wasserhaushalt m
bilansowanie – Bilanzierung f
bioaktywny – bioaktiv
bioaktywny – biologisch aktiv
biodegradacja – Biodegradation f
biodegradacja – Abbau von Umweltchemikalien
biodiesel – Biodiesel m
biodiesel – Biodieselkraftstoff m
biofiltr – Biofilter m n
biofiltr z osadnikiem kompostowym – Biofilter auf Kompostbasis
biofiltracja – Biofiltration f
biofiltracja – Tropfkörperbehandlung f
biotechniczny – biotechnisch
biotechnika – Biotechnik f
biotechnologia – Biotechnologie f
blok elektrowni atomowej – Kernkraftwerksblock m
błąd – Fehler m
błąd bezwzględny – absoluter Fehler
błąd pomiaru – Messfehler m
błąd procedury – Verfahrensfehler m
błąd techniczny – technischer Fehler
błąd względny – relativer Fehler
budowa – Bau m
budowa – Aufbau m
budowa dróg – Straßenbau m
budowa dróg publicznych – Verkehrswegebau m
budowa instalacji technicznej – Anlagenbau m
budowa maszyn – Maschinenbau m
budownictwo – Bauwesen n
budownictwo dostosowane do klimatu – klimagerechtes Bauen
budownictwo ekologiczne – ökologisches Bauen
budownictwo nadziemne – Hochbau m
budownictwo wodne – Wasserbau m
budownictwo zgodne z wymogami ochrony środowiska – umweltverträgliches Bauen
budulec – Baustoff m
budulec drogowy – Straßenbaustoff m
budynek przemysłowy – Industriegebäude n
buldożer – Bulldozer m
buldożer do wyrównywania powierzchni terenu – Planierraupe f
buldożer do wyrównywania powierzchni terenu – Flachbagger m
certyfikacja – Zertifizierung f
certyfikacja jakości – Qualitätszertifizierung f
certyfikacja bezpieczeństwa – Zertifizierung der Sicherheit
certyfikat – Zertifikat n
certyfikat ekologiczny – Umweltzertifikat n
certyfikat ekologiczny – Umweltlizenz f
ciepło kondensacji – Kondensationswärme f
ciepło odbierane przez chłodzenie – Kühlwärme f
ciepło odlotowe – Abwärme f
ciepło ogrzewania – Heizwärme f
ciepło procesowe – Prozesswärme f
ciepło przesyłane na odległość – Fernwärme f
ciepło słoneczne – Sonnenwärme f
ciepło spalania – Verbrennungswärme f
ciepło utajone – latente Wärme
ciepło utracone – Verlustwärme f
ciepło uzyskane z energii słonecznej – Solarwärme f
ciepło uzyskane z paliwa jądrowego – Kernwärme f
ciepło właściwe – spezifische Wärme
ciepło wymienione w czasie przemiany termodynamicznej – Wärmeumsatz m
ciepłownictwo – Fernheizung f
ciepłownictwo – Fernwärmeversorgung f
czysta energia – saubere Energie
czysta produkcja – saubere Produktion
czysta technologia – saubere Technologie
dane dotyczące emisji – Emissionsdaten f
dane eksploatacyjne przedsiębiorstwa – Betriebsdaten f
dane ilościowe – quantitative Daten
dane jakościowe – qualitative Daten
dane o stanie środowiska – Umweltzustandsdaten f
dane statystyczne – statistische Daten
dane techniczne – technische Daten
dokumentacja – Dokumentation f
dokumentacja – Beurkundung f
dokumentacja – Beweisführung f
dokumentacja techniczna – technische Dokumentation
dren – Drän m
dren – Dränrohr n
dren – Drain m
dren – Drainrohr n
drenaż – Dränage f
drenaż – Sickeranlage f
drenaż wód podziemnych – Grundwasserdränage f
drenowanie – Dränung f
drenowanie – Dränage f
drenowanie budynku – Gebäudedränung f
drenowanie użytków rolnych – Dränung der landwirtschafltichen Nutzfläche
drenowanie użytków rolnych – Dränage der landwirtschafltichen Nutzfläche
drenowanie użytków rolnych – Drainage der landwirtschafltichen Nutzfläche
drenowanie użytków rolnych – Entwässerung der landwirtschafltichen Nutzfläche
drgania mechaniczne – mechanische Schwingungen
dynamika gazów – Gasdynamik f
dynamika inwestycji – Investitionsdynamik f
dynamika procesów zasiedlania – Besiedlungsdynamik f
dynamika przepływów cieczy – Strömungsdynamik f
dynamika zmian – Dynamik des Wandels
dyrektywa prawna – Richtlinie f
dyrektywa unijna – EU-Richtlinie f
dyspozycyjne zasoby wód – verfügbares Wasservorkommen
działalność w zakresie ochrony środowiska – Umweltschutzaktivität f
działanie chroniące środowisko – umweltschonende Handlung
efektywność – Effektivität f
efektywność – Effizienz f
efektywność – Wirksamkeit f
efektywność oczyszczania – Reinigungsleistung f
efektywność oczyszczania powietrza odlotowego – Abluftreinigungseffektivität f
efektywność techniczna – technische Effizienz
efektywność wykorzystania energii – Energieeffizienz f
efektywność wykorzystania zasobów – Ressourceneffizienz f
efektywny – wirksam
efektywny – effektiv
ekogeosystem – Ökogeosystem n
ekologia – Ökologie f
ekologia gleby – Bodenökologie f
ekologia miasta – Stadtökologie f
ekologia rolnicza – Agrarökologie f
ekologia stosowana – angewandte Ökologie
ekologia systemowa – Systemökologie f
ekologia wód – Wasserökologie f
ekologiczny – ökologisch
elektrownia – Elektrizitätswerk n
elektrownia – E-Werk n
elektrownia atomowa – Atomkraftwerk n
elektrownia cieplna – Heizkraftwerk n
elektrownia gazowa – Gaskraftwerk n
elektrownia jądrowa – Kernkraftwerk n
elektrownia małej mocy – Kleinkraftwerk n
elektrownia paliwowa (wykorzystująca paliwo olejowe) – Ölkraftwerk n
elektrownia słoneczna – Solarkraftwerk n
elektrownia węglowa – Kohlekraftwerk n
elektrownia wiatrowa – Windenergieanlage f
elektrownia wiatrowa – Windkraftwerk n
elektrownia wodna – Wasserkraftanlage f
elektrownia wodna – Wasserkraftwerk n
elektrownia wodna małej mocy – Kleinwasserkraftanlage f
elektrownia wykorzystująca biomasę – Biomasseheizkraftwerk n
elektrownia wykorzystująca odpady jako paliwo – Müllkraftwerk n
elektrownia zdalna – Fernkraftwerk n
elektryczność – Elektrizität f
emisja dwutlenku węgla – Kohlendioxidemission f
emisja dźwięku – Schallemission f
emisja dźwięku – Geräuschemission f
emisja gazów cieplarnianych – Treibhausgasemission f
emisja gazów odlotowych (spalin, gazów spalinowych) – Abgasemission f
emisja hałasu – Lärmemission f
emisja przemysłowa – Industrieemission f
emisja radioaktywna – radioaktive Emission
emisja spowodowana eksploatacją pojazdu samochodowego – Kraftfahrzeugemission f
emisja spowodowana eksploatacją pojazdu samochodowego – Kfz-Emission f
emisja substancji szkodliwych – Schadstoffemission f
emisja zanieczyszczeń do atmosfery – atmosphärische Emission
energia cieplna – Wärmeenergie f
energia mechaniczna – mechanische Energie
energia słoneczna – solarthermische Energie
ewidencja imisji – Immissionskataster m
fala uderzeniowa – Stoßwelle f
fala uderzeniowa – Schockwelle f
filtr – (der) Filter n
filtr do gazów – (der) Gasfilter n
filtr do powietrza odlotowego – (der) Abluftreinigungsfilter n
filtr membranowy – (der) Membranfilter n
filtr odśrodkowy – (der) Zyklonfilter n
filtr powierzchniowy – (der) Oberflächenfilter n
filtr próżniowy – (der) Vakuumfilter n
filtr pyłu zawieszonego – (der) Schwebestofffilter n
filtr tkaninowy (siatkowy) – (der) Gewebefilter n
filtr ziarnisty – (der) Kornfilter n
filtracja – Filterung f
filtracja – Filtration f
filtracja (hydro.) – Durchsickerung f
filtracja (hydro.) – Perkolation f
filtracja grawitacyjna – Schwerkraftfiltration f
filtracja mechaniczna – mechanische Filtration
filtracja membranowa – Membranfiltration f
filtracja powierzchniowa – Oberflächenfiltration f
filtracja próżniowa – Vakuumfiltration f
filtracja przestrzenna (objętościowa) – Raumfiltration f
filtracja wgłębna – Tiefenfiltration f
filtracja wgłębna – Raumfiltration f
filtracja wstępna – Vorfiltration f
flotownik – Flotationsmaschine f
frakcja odpadów – Müllfraktion f
gazoprzepuszczalność – Gasdurchlässigkeit f
generowanie energii – Energieerzeugung f
generowanie energii – Energieproduktion f
granica bezpieczeństwa – Sicherheitsgrenze f
hipoteza – Hypothese f
hydrosfera – Hydrosphäre f
imisja – Immission f
instalacja do sortowania odpadów – Abfallsortierungsanlage f
instalacja nawadniająca – Bewässerungsanlage f
instalacja oczyszczająca – Reinigungsanlage f
instalacja wodno-kanalizacyjna – sanitärtechnische Anlage
inżynieria rolna – Agraringenieurwesen n
inżynieria (ochrony) środowiska – Umwelt(schutz)technik f
inżynieria ekologiczna – ökologisches Ingenieurwesen
inżynieria procesowa – Verfahrenstechnik f
ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) – Internationale Normierungsorganisation (ISO)
istotny dla środowiska naturalnego – umweltrelevant
jednostka ciepła – Wärmeeinheit f
kanał – Kanal m
kanał przepływu – Durchflusskanal m
kanał aerodynamiczny – Windkanal m
kanał boczny – Umgehungskanal m
kanał boczny – Umlaufkanal m
kanał melioracyjny – Entwässerungskanal m
kanał nawadniający – Bewässerungskanal m
kanał odpływowy – Abflusskanal m
kanał roboczy – Treibwasserkanal m
kanał ściekowy – Abwasserkanal m
kaskada mieszalników i odstojników – Misch-Trenn-Kaskade f
kierunek – Richtung f
kierunek przepływu – Fließrichtung f
kierunek przepływu prądu – Stromrichtung f
kierunek wiatru – Windrichtung f
kierunek zgodny z ruchem wskazówek zegara – Uhrzeigersinn m
klarowanie – Klärung f
klarowanie chemiczne – chemische Klärung
klarowanie ścieków – Klärung von Abwässern
klarowanie wód – Wasserklärung f
klasa granulometryczna – Körnungsklasse f
klasyfikacja odpadów – Abfallklassifizierung f
kontrola bezpieczeństwa – Sicherheitskontrolle f
kryterium bezpieczeństwa – Sicherheitskriterium n
magazynowanie – Lagerung f
magazynowanie – Lagerhaltung f
magazynowanie – Speicherung f
magazynowanie energii – Energiespeicherung f
magazynowanie odpadów – Lagerung von Abfall
maszyna flotacyjna – Flotationsmaschine f
materiał filtracyjny – Filterstoff m
mechaniczne oczyszczanie ścieków – mechanische Abwasserreinigung
metoda biotechniczna – biotechnische Methode
metoda przetwarzania odpadów – Abfallumwandlungsverfahren n
metoda przetwarzania odpadów – Abfallverwertungsmethode f
miernik – Messinstrument n
miernik – Messer m
miernik – Messgerät n
miernik (wskaźnik) – Maßstab m
miernik analogowy (cyfrowy) – analoges (digitales) Messgerät
miernik laserowy – Lasermessgerät n
miernik wzorcowy – Eichgerät n
miernik zawartości sadzy (w spalinach) – Rußmesser m
minimalizowanie imisji – Immissionsminimierung f
minimalizowanie imisji – Immissionsminimierung f
monitoring – Monitoring n
monitoring – Überwachung f
monitoring – Beobachtung f
monitoring – regelmäßige Überprüfung
monitoring instalacji technicznej – Anlagenüberwachung f
monitoring morza – Meeresüberwachung f
monitoring powietrza – Luftgüteüberwachtung f
monitoring promieniowania – Strahlungsüberwachtung f
monitoring substancji szkodliwej – Schadstoffüberwachung f
monitoring środowiska – Umweltmonitoring n
mostek cieplny – Wärmebrücke f
nagromadzenie – Anhäufung f
nagromadzenie – Ansammlung f
nagromadzenie – Kumulation f
nagromadzenie – Akkumulation f
nagromadzenie energii – Energiespeicherung f
nagromadzenie pestycydów – Pestizidanhäufung f
nagromadzenie pokrywy śnieżnej – Akkumulation der Schneedecke
nagromadzenie się wody – Wasserakkumulation f
nagromadzenie się wilgoci – Staunässe f
nagromadzenie się zapasów – Vorratsanhäufung f
nagromadzenie się zimnego powietrza – Kaltluftansammlung f
nagromadzenie śniegu – Anhäufung von Schnee
nagrzewanie – Aufwärmung f
nagrzewanie – Erwärmung f
namulanie – Kolmation f
namulanie – Kolmatierung f
namulanie – Anschlämmung f
namulanie – Auflandung f
namulanie – Bodenverschlämmung f
naniesienie – Aufbringung f
naniesienie – Eintragung f
naniesienie – Auftragen n
naniesienie lakieru – Auftragen von Lack
naniesienie warstwy – Aufbringung einer Schicht
napęd – Antrieb m
napęd elektryczny – elektrischer Antrieb
napęd hybrydowy – Hybridantrieb m
napęd hydrauliczny – hydraulischer Antrieb
napęd jądrowy (nuklearny) – Kernenergieantrieb m
napęd jądrowy (nuklearny) – Atomantrieb m
napęd jądrowy (nuklearny) – Nuklearantrieb m
napęd jądrowy (nuklearny) – Atomenergieantrieb m
napęd mechaniczny – mechanischer Antrieb
napęd odrzutowy – Düsenantrieb m
napęd odrzutowy – Rückstoßantrieb m
napęd powietrzny – pneumatischer Antrieb
napęd ręczny – Handantrieb m
napęd wysokoprężny – Dieselantrieb m
napięcie elektryczne – Stromspannung f
napięcie elektryczne – elektrische Spannung
napływ – Zulauf m
napływ – Zuleitung f
napływ – Zustrom m
napływ – Zuströmung f
napływ (hydro.) – Anschwemmung f
napływ ścieków – Abwasserzulauf m
napływ wody – Wasserzulauf m
napowietrzanie – Lüftung f
napowietrzanie – Belüftung f
napowietrzanie sprężonym powietrzem – Druckluftbelüftung f
napowietrzanie sztuczne – künstliche Lüftung
napowietrzanie ścieków – Abwasserbelüftung f
napowietrzanie wymuszone – Zwangslüftung f
napowietrzanie wymuszone – Zwangsbelüftung f
naprawa – Reparatur f
naprawa – Instandsetzung f
naprawa – Wiederherstellung f
naprawa – Ausbesserung f
naprężać – spannen
naprężać – einspannen
naprężanie – Spannen n
naprężanie sprężyny – Spannen einer Feder
natężenie – Intensität f
natężenie – Kraft f
natężenie – Stärke f
natężenie – Schärfe f
natężenie napromieniowania – Bestrahlungsstärke f
natężenie odpływu – Abflusskonzentration f
natężenie oświetlenia – Beleuchtungsstärke f
natężenie parowania – Verdunstungsintensität f
naturalna bariera – natürliche Barriere
naturalna zdolność – natürliche F ähigkeit
naturalne granice rozprzestrzeniania się – natürliche Ausbreitungsschranken
naturalne materiały budowlane – natürliche Baustoffe
naturalne źródło energii – natürliche Energiequelle
naturalny odbiornik ścieków – natürliche Vorflut
naturalny system drenażu – natürliches Dränagesystem
ochrona biotopu – Biotopschutz m
ochrona gruntów rolnych i leśnych – Schutz von landwirtschaftlichen Böden und Waldböden
ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem – Luftreinhaltung f
oddawanie ciepła – Wärmeabgabe f
odprowadzanie ciepła – Wärmeabfuhr f
odzyskiwanie ciepła – Wärmerückgewinnung f
otoczenie naturalne – natürliches Umfeld
otoczenie naturalne – natürliche Umgebung
otoczenie naturalne – natürliche Mitwelt
paliwo biologiczne – Biotreibstoff m
potwierdzenie hipotezy – Hypothesenbestätigung f
proces biotechniczny – biotechnisches Verfahren
przekazywanie energii – Energieübertragung f
przetwarzanie energii – Energieumfomung f
regulowanie – Regulierung f
regulowanie – Regelung f
regulowanie biegu rzeki – Flussbegradigung f
regulowanie rzek – Flussregulierung f
reguła – Regel f
reguła – Prinzip n
reguła – Grundsatz m
reguła – Grundgesetz n
rurociąg drenarski – Drän(age)leitung f
rury drenarskie – Dränrohre f
sączek drenarski – Sickerrohr n
sączek drenarski – Drainage-Filterrohr n
sprawdzanie hipotezy – Hypothesenprüfung f
sprawność cieplna – thermischer Wirkungsgrad
standard efektywności – Effizienzstandard m
system drenażowy – Dränagesystem n
system drenażowy – Drainsystem n
środki bezpieczeństwa – Sicherheitsmaßnahmen f
tama – Staudamm m
tama – Damm m
tama – Deich m
tama ochronna – Hochwasserdeich m
tama ochronna – Schutzdamm m
tama portowa – Hafendamm m
tama przeciwpowodziowa kierująca – Flügeldeich m
tama rzeczna – Flussdamm m
tama – Staudamm m
tama – Damm m
tama – Deich m
tama ochronna – Hochwasserdeich m
tama ochronna – Schutzdamm m
tama portowa – Hafendamm m
tama przeciwpowodziowa kierująca – Flügeldeich m
tama rzeczna – Flussdamm m
technika nawadniania – Bewässerungstechnik f
uderzenie – Schlag m
uderzenie – Hieb m
uderzenie – Stoß m
uderzenie hydrauliczne – hydraulischer Stoß
ujęcie wody – Wasserentnahme f
ujęcie wody – Wasserentnahmestelle f
ujęcie wód podziemnych – Grundwasserfassung f
ujęcie źródła – Quellfassung f
unikanie emisji – Emissionsvermeidung f
urządzenie mechaniczne – mechanische Vorrichtung
weryfikowanie hipotezy – Hypothesenverifizierung f
wkład filtracyjny – Filtereinlage f
wykorzystanie ciepła – Wärmeausnutzung f
wykorzystanie ciepła odlotowego – Abwärmenutzung f
wykorzystanie energii wiatru – Windenergienutzung f
wymiana ciepła – Wärmeaustausch m
wytwarzanie ciepła – Wärmeentwicklung f
zdolność absorpcji – Absorptionsfähigkeit f

Wróć do spisu treści słownika tematycznego

Technorati: GMRMJGDUWHX3

Print Friendly, PDF & Email

Oceń ten wpis, dzięki!

Średnia ocena: 5.00 (92%) - 1 głos

Sprawdź też inne wpisy


Nauczyciel i tłumacz języka niemieckiego, od stycznia 2011 roku właściciel Szkoły Języków Obcych PAROLI, zapalony rowerzysta, fotograf-amator, bloger. Zwolennik wykorzystania nowych technologii w edukacji.

komentarze 4

Napisz komentarz