👉 Niemiecki online 👈

Kurs z lektorem, zajęcia indywidualne

Język niemiecki Słownictwo niemieckie Słownik tematyczny

Matematyka – słownictwo tematyczne z tłumaczeniem

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

algebra – Algebra f
analogia – Analogie f
ar – das Ar m/n
arytmetyka – Arithmetik f
bryła – Körper m
całka – Integral n
całka liniowa – Linienintegral n
centymetr – Zentimeter m
ciąg – Folge f
ciąg – Reihe f
cięciwa – Sekante f
cosinus – Kosinus m
cosinusoida – Cosinuskurve f
cotangens – Kotangens m
cyfra – Ziffer f
cyfry arabskie – arabischen Ziffern f
cyfry rzymskie – römischen Ziffern f
cykl – Folge f
cykl – Reihe f
cykl – Serie f
cyrkiel – Zirkel m
czterokrotnośc – Vierfache n
cztery do potęgi trzeciej – vier hoch drei
czynnik – Faktor m
delta, wyróżnik trójmianu kwadratowego – Diskriminante f
deltoid – Deltoid n
długość – Länge f
do n-tej potęgi – in die n-te Potenz
do obu stron dodawać tą samą liczbę – zu beiden Seiten dieselbe Zahl addieren
dodatni – positiv
dodawać – addieren
dodawać do – addieren zu
dodawanie – Addition f
dowolny – beliebig
dowód – Beweis m
dwa do potęgi trzeciej – zwei hoch drei
dwumian – Binom n
działanie – Operation f
dziedzina funkcji – Definitionsbereich m
dziedzina funkcji – Definitionsmenge f
dzielenie – Division f
dzielenie wielomianów – Polynomdivision f
dzielić obie strony przez tę samą liczbę – beiden Seiten durch dieselbe Zahl dividieren f
dzielić przez – dividieren durch
dzielić przez – geteilt durch
dzielna – Dividend m
dziesięciokąt – Zehneck n
elipsa – Ellipse f
funkcja – Funktion f
funkcja kwadratowa – quadratische Funktion f
funkcja logarytmiczna – Logarithmusfunktion f
funkcja malejąca – eine streng monoton fallende Funktion
funkcja pierwotna – primitive Funktion
funkcja rosnąca – eine streng monoton steigende Funktion
funkcja stała – eine konstante Funktion
funkcja trygonometryczna – Winkelfunktion / trigonometrische Funktion f
funkcja wielomianowa – ganzrationale Funktion f
funt – Pfund n
geometria – Geometrie f
geometria analityczna – analytische Geometrie f
graf – Graph m
graficzne rozwiązanie – graphische Lösung
gram – Gramm n
hektar – Hektar m n
hiperbola – Hyperbel f
iloczyn – Produkt n
iloczyn, część wspólna (w zbiorze) – Schnittmenge f
iloraz – Quotient m
ilość – Quantität f
ilość – Menge f
indukcja – Rückschluss m
jednomian – Monom n
jednostajnie malejące (funkcja) – monoton fallend
jednostajnie rosnąca (funkcja) – monoton wachsend
jednostka powierzchni – Flächeneinheit f
kąt – Winkel m
kąt prosty – rechte Winkel m
kąt ostry – spitze Winkel m
kąt rozwarty – stumpfe Winkel m
kąt wierzchołkowy – Scheitelwinkel m
kątomierz – Winkelmesser m
kilogram – Kilogramm n
kilometr – Kilometer m
koło wpisane – Inkreis m
koniunkcja – Konjunktion  f
kreska ułamkowa – Bruchstrich m
krzywa – Kurve f
liczba całkowita – ganze Zahl f
liczba naturalna – natürliche Zahl f
liczba nieparzysta – ungerade Zahl f
liczba niewymierna – irrationale Zahl f
liczba parzysta – gerade Zahl f
liczba pierwsza – Primzahl f
liczba rzeczywista – reelle Zahl f
liczba wymierna – rationale Zahl f
liczba ze znakiem dodatnim – Zahl mit positivem Kennzeichen f
liczba ze znakiem ujemnym – Zahl mit negativem Kennzeichen f
liczba zespolona – komplexe Zahl f
licznik – Zähler m
liczyć – rechnen
liniowy – linear
litr – Liter m
logarytm – Logarithmus m
logarytmowanie – Logarithmieren n
logika – Logik f
łączny – assoziativ
łuk – Bogen m
macierz – Matrix f
macierz odwrotna – Kehrmatrix f
matematyka – Mathematik f
metoda podstawiania (przy układach równań) – Einsetzungsverfahren n
metoda przeciwnych współczynników(przy układach równań) – Additionsverfahren n
metoda wyznacznikowa (przy układach równań) – mit Hilfe von Determinanten
metr – Meter m
metr kwadratowy – Quadratmeter m
metr sześcienny – Kubikmeter m
mianownik – Nenner m
miejsce dziesiątek – Zehnerstelle f
miejsce jedności – Einerstelle f
miejsce setek – Hunderterstelle f
miejsce zerowe – Nullstelle f
mierzyć – messen
milimetr – Millimeter m
minus – – minus –
milimetr – Millimeter m
minus – – minus –
mniejszy od – kleiner als
mnożenie – Multiplikation f
mnożyć – multiplizieren mit
mnożyć obie strony przez tę samą liczbę – beiden Seiten mit derselben Zahl multiplizieren f
najmniejsza część – kleinste Teil m
największa część – größte Teil m
następna liczba – Nachfolger m
neutralny element – ein neutrales Element
nierówność – Ungleichung f
nieskończenie wiele rozwiązań – unendlich viele Lösungen
nieskończony – unendlich
obliczać – berechnen
obliczenie procentowe – Prozentrechnung f
od obu stron tę samą liczbę odejmować – von beiden Seiten dieselbe Zahl subtrahieren
odbicie lustrzane – Spiegelung f
odcinek – Strecke f
odejmować od – subtrahieren von
odejmowanie – Subtraktion f
odjemna – Minuend m
odjemnik – Subtrahend m
odległość – Abstand m
odwrotność – Kehrwert m
odwrotność (ułamka) – Kehrbruch m
odwrotny – umgekehrt
odwrotny – invers
odwrotny element – ein inverses Element
okrąg – Kreis m
okres – Periode f
okresowy – periodisch
opuszczanie nawiasów – Auflösen von Klammern
ostrosłup – Pyramide f
oś liczbowa – Zahlengerade f
oś odciętych – Abszissenachse f
oś rzędnych – Ordinatenachse f
oś X – x-Achse f
oś Y – y-Achse f
ośmiokąt – Achteck n
owal – Oval n
parabola – Parabel f
pierwiastek kwadratowy – Quadratwurzel f
pierwiastek sześcienny – Kubikwurzel f
pierwiastek wielomianu – Nullstelle des Polynoms f
pierwiastek z … – Wurzel aus f
pierwiastkowanie – Wurzelziehen n
pięciokąt – Fünfeck n
plus + – plus +
pochodna – Ableitung f
podnieść liczbę do potęgi drugiej – eine Zahl in die zweite Potenz erheben
podnosić do potęgi – potenzieren
podstawiać – einsetzen
podstawowa wartość – Grundwert m
podwojona liczba – Doppelte einer Zahl n
podzbiór – Teilmenge f
podzielność – Teilbarkeit f
podzielny – teilbar
połowa – Hälfte f
pomniejszona o 5 – um fünf verminden
poprzednia liczba – Vorgänger m
porównywać – vergleichen
postać iloczynowa funkcji kwadratowej – Produktform der Parabelgleichung f
postać kanoniczna funkcji kwadratowej – Scheitelpunktsform der Parabelgleichung f
postać ogólna funkcji kwadratowej – allgemeine Form der Parabelgleichung f
potęga – Potenz f
potęgować – potenzieren
potęgowanie – Potenzieren n
powiększona o 5 – um fünf vermehren
półokrąg – Halbkreisbogen m
półotwarty – halboffen
półpłaszczyzna – Halbebene f
promień – Radius m
promień – Halbmesser m
prostokąt – Rechteck n
prostokątny – rechtwinklig
prostopadła – Senkrechte f
prostopadły – rechtwinklig
przecinać się wzajemnie – einander schneiden
przecinek – Komma n
przeciwny element – entgegengesetzte Element n
przedział – Intervall n
przedział otwarty – offenes Intervall
przedział zamknięty – abgeschlossenes Intervall
przekształcać – umgestalten
przekształcać – umbilden
przekształcać – umwandeln
przekształcenia równoważne – äquivalente Umformungen
przemienny – kommutativ
przyjmować – annehmen
przyporządkowanie – Zuordnung f
punkt końcowy – Endpunkt m
punkt styczności – Berührungsspunkt m
pusty zbiór – leere Menge f
rachunek różniczkowy – Differentialrechnung f
ramiona(paraboli) skierowane do góry/dołu – nach oben/ unten geöffnet
razem – insgesamt
razy – mal
redukować wyrazy podobne – zusammenfassen
reszta – Rest m
romb – Rhombus m
rozdzielny – distributiv
rozkładać na – zerlegen in
rozszerzać – erweitern
rozszerzać do wspólnego mianownika – erweitern auf den Hauptnenner
rozszerzenie – Erweitern n
równanie – Gleichung f
równanie prostej w postaci ogólnej – allgemeine Form der Geradengleichung f
równanie różniczkowe – Differentialgleichung f
równoboczny – gleichseitig
równoległa – Parallele f
różnica – Differenz f
różniczka – Differential n
różnowartościowy – injektiv
sieczna – Sekante f
sinus – Sinus m
sinusoida – Sinusoide / die Sinuskurve f
składnik – Summand m
skracać – kürzen
skracanie – Kürzen n
sprawdzenie – Probe f
sprzeczność – Widerspruch m
stopień – Grad m
stopień pierwiastka – Wurzelexponent m
stożek – Kegel m
styczna – Tangente f
suma – Summe f
suma wszystkich cyfr – Quersumme f
symetralna – Mittelsenkrechte f
szereg – Reihe f
szereg arytmetyczny – arithmetische Reihe f
szereg geometryczny – geometrische Reihe f
szerokość – Breite f
średnica – Durchmesser m
środek – Mittelpunkt m
środek układu współrzędnych – Koordinatenursprung m
środkowa – Seitenhalbierende f
tabliczka mnożenia – Einmaleins n
tangens – Tangens m
tangensoida – Tangensoide / die Tangenskurve f
tangens – Tangens m
tangensoida – Tangensoide / die Tangenskurve f
teoria o doborze naturalnym – Selektionstheorie f
teza – Behauptung f
tona – Tonne f
trapez – Trapez n
trójkąt – Dreieck n
trójkątny – dreieckig
trzykrotność – Dreifache n
tuzin – Dutzend n
twierdzenie Bezouto’a – Satz von Bezouto
Twierdzenie Pitagorasa – Pythagoras Lehrsatz
ujemny – negativ
układ równań – Gleichungssystem n
układ współrzędnych – Koordinatensystem n
ułamek – Bruch m
ułamek dziesiętny – Dezimalbruch m
ułamek niewłaściwy – unechter Bruch
ułamek właściwy – echter Bruch
ułamek zwykły – Stammbruch m
ułamki równoważne – gleichwertige Brüche
w przybliżeniu – rund/ angenähert
w zaokrągleniu – rund/ angenähert
walec – Walze f
walec stożkowy – Kegelwalze f
wartość bezwzględna – absolute Wert m
wartość potęgi – Potenzwert m
wielomian – Polynom n
wierzchołek kąta – Scheitelpunkt m
wierzchołek paraboli – Scheitelpunkt m
większy od – größer als
wspólny mianownik – gemeinsamer Nenner
współczynnik kierunkowy – Steigung f
współliniowy – kolinear
współrzędna – Koordinate f
wykładnik – Exponent m
wykładnik – Hochzahl f
wyłączyć przed nawias – ausklammern
wymnożyć – ausmultiplizieren
wynik – Wert m
wynik – Ergebnis n
wynosić – betragen
wyrażenie algebraiczne – algebraische Summe f
wyrażenie procentowe – Protenzsatz m
wysokość – Höhe f
wzór skróconego mnożenia – binomische Formel
z tego wynika, że – daraus folgt, dass
zadanie tekstowe – Textaufgabe f
zakładać – annehmen
założenie – Voraussetzung f
zbiór – Menge f
zmienna – Variable f
znak dodawania – Pluszeichen n
znak dzielenia – Divisionzeichen n

Print Friendly, PDF & Email

Oceń ten wpis, dzięki!

Średnia ocena: 4.45 (88%) - 11 głosów

Sprawdź też inne wpisy


Nauczyciel i tłumacz języka niemieckiego, od stycznia 2011 roku właściciel Szkoły Języków Obcych PAROLI, zapalony rowerzysta, fotograf-amator, bloger. Zwolennik wykorzystania nowych technologii w edukacji.

komentarzy 17

  • Racja, sprawdziłem, chociaż nadal nie wiem co to znaczy ;) Jak dobrze, że zagląda tutaj ktoś, kto się zna też na matematyce ;) Dzięki za wskazanie błędu.

   • Przykro mi Livio, ale nie masz racji. Chyba jesteś przed studiami matematycznymi, bo przecież na algebrze abstrakcyjnej wprowadza się pojęcie takie jak „Konjugation”.

    Niech G będzie grupą, s – elementem tej grupy. Odwzorowwanie G -> G: x |-> s x s^(-1) nazywa się koniugacją z s. (Zakładam, że jesteśmy zainteresowanie nieprzemiennymi działaniami)

 1. Czy niemiecki odróżnia okrąg (tylko obwód) od koła (powierzchnia ograniczona okręgiem)? W angielskim są ?circle? i ?disk?, w rosyjskim ???????????? i ??????, a w niemieckim? Bo w moim dużym Ponsie obydwa pojęcia to ?Kreis?.

  • Dobra, sam znalazłem. W codziennym, nienaukowym języku ?Kreis? oznacza i okrąg, i koło, jak to ma miejsce w paru innych językach. Z kolei jeśli precyzja tego wymaga, okrąg to ?Kreis?, a koło to ?Kreisscheibe?.

   • Okrąg jako tylko obwód to bardzo niepoprawne określenie tego, o czym myślisz. Chodziło Ci o brzeg koła.

    • Chodziło mi o okrąg i koło.
     Zresztą ?okrąg jest brzegiem koła? (Tablice matematyczne, red. W. Mizerski, wyd. Adamantan, Warszawa 2004, s. 165).

 2. Studiował ktoś matmę w niemczech i chce mi pomoc w odpowiedzi na kilka pytań? :)

 3. No powiem wam ze mature zdalam w polsce i musze sie uczyc teraz matmy na studiach po niemiecku , ciezko ogarnac ich system ale dzieki za fachowe slowka bo w zadnym slowniku tego nie znalazlam.

 4. Jeden bardzo, ale to bardzo niewielki błąd – w matematyce „x-Achse” i „y-Achse” pisze się z małej litery (nawet na początku zdania).

  • Oczywiście! Dziękuję za uwagę, już poprawiłem. Wpis ten jest częścią darmowego słownika ASGARD, w którym niestety zdarza się sporo takich potknięć. Na szczęście mam uważnych Czytelników ;)

 5. Mała uwaga: słówko subtrahieren i jego pochodne nie zawierają „s” (obecnie widnieje np. substrahieren). Zorientowałem się, kiedy Word mi je podkreślił, sprawdziłem – i faktycznie „s” jest tam zbędne. :)

Napisz komentarz