Język niemiecki Słownictwo niemieckie Słownik tematyczny

Prawo – słówka niemieckie z tłumaczeniem

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

adwokat – Anwalt m
akcje załogi przedsięb – Belegschaftsaktien
akt oskarżenia – Anklageschrift f
akt urodzenia – Geburtsurkunde
akt zawarcia małżeństwa – Eheschein
akt zgonu – Sterbeurkunde
apelacja – Appellation f
apelacja – Berufung f
areszt – Haft f
aresztować – verhaften
autoryzowany sprzedawca samochodów określonej marki – Autohändler
branżowy (zusowski) kod cyfrowy (EKD) – Branchenschlüssel
budynek biurowo-gospodarczy – Büro- und Geschäftshaus
cena ewidencyjna – Erfassungspreis m
cena promocyjna – Aktionspreis
czas trwania najmu – Mietzeit f
czek – Scheck m
czynsz z tytułu najmu – Mietzins
dalekopisowo – fernschriftlich (telek.)
dane /wyjściowe/ – Eckdaten (plur.)
data pierwszej rejestracji pojazdu – Erstzulassung
decyzja (urz.) o znoszeniu (tolerowania czegoś) – Duldungsbescheid
decyzja (urzędu skarbowego) – Bescheid m
delikt, czyn karalny – Delikt, die Straftat n
dług z tytułu pożyczki – Darlehensschuld
dłużnik dłużnika – Drittschuldner
dochody – Einkünfte (rach.)
dochodzenie, przeforsowanie własnych praw – Durchsetzung eigener Rechte
dochód (osób fiz.) – Einkommen n
dokładnie pokrywający się – deckungsgleich
dokumentacja towarzysząca podaniom – Eingabeunterlagen
dotyczący prawa górniczego – bergrechtlich
dożywocie – lebenslänglich
dziedzictwo – Erbgut n
dziennik budowy – Bautagebuch
Dziennik Ustaw – Gesetzblatt
dzień bilansowy – Bilanzstichtag
dzień rozliczeniowy – Abrechnungstag, Verrechnungstag
ekonomika przedsiębiorstw (mikroekonomia) – Betriebswirtschaft(slehre)
ewidencja przebiegu pojazdu – Fahrtenbuch
formularz obmiarów robót budowlanych – Bauaufmaßblatt
gotowy do zasiedlenia – bezugsfertig (budow.)
gremium decyzyjne – Entscheidungsgremium
Handelsgesetzbuch – kodeks handlowy
informacje bankowe – Bankauskünfte (plur.)
inspektor kontrolny (nasłany z zewnątrz) – Betriebsprüfer
izba rzemieślnicza – Handwerkskammer
k. zakładowy w s-kach AG – Aktienkapital
karta kredytowa – Kreditkarte
karta pojazdu – Fahrzeugbrief
kodeks – Gesetzbuch n
kodeks karny – Strafgesetzbuch n
kodeks postępowania administracyjnego – Verwaltungsprozeßordnung f
kodeks postępowania cywilnego – Zivilprozeßordnung f
kolejność dziedziczenia – Erbfolge
konfederacki – eidgenössisch
konstytucja – Konstitution f
konstytucja – Grundgesetz n
konstytucyjny – konstitutionell
konto kontrolne – Checkkonto
konto odbiorców – Debitorenkonto
koszty reprezentacyjne – Bewirtungskosten
koszty ściągnięcia (np. należności, składek, etc.) – Einziehungskosten
kradzież – Diebstahl m
kraj trzeci (np. spoza UE) – Drittland
kredyt obrotowy (np. od Muttergesellschaft na rzecz Tochtergesellschaft) – Betriebskredit
księga wieczysta – Grundbuch
księgowanie, memoriał – Buchung
kuratela – Vormundschaft f
kurator – Vormund m
kurs sprzedaży – Briefsatz m
ława oskarżonych – Anklagebank f
łącznik zdalny – Fernschalter m
magister ekonomii – Betriebswirt
market specjalistyczny (w jakiejś branży) – Fachmarkt
metoda wyceny – Bewertungsmethode
mgr ekonomii (po uniwersytecie) – Diplomkaufmann
miasto, gdzie jest prowadzona działalność (np. spółki) – Betätigungsstadt (jur.)
miejsce wykonania (zobowiązania) – Erfüllungsort
mienie zakładowe – Betriebsvermögen
należności celne wwozowe – Einfuhrabgaben
niemiecka ustawa o spółkach akcyjnych – Aktiengesetz
niemiecka ustawa prawa budowlanego – Baugesetz
niemiecki sąd rejonowy; sąd pierwszej instancji – Amtsgericht
niemieckie zaświadczenie o tymczasowym wyrejestrowaniu pojazdu wystawiane przez wydziały komunikacji – Abmeldebescheinigung
notariusz – Notar m
notariusz – Notar
numer konta – Bankverbindung
obrońca – Rechtsanwalt m
obrót depozytowy – Depositenverkehr
obsługa klientów – Betreuung der Kunden
obsługa należności od klientów – Debitorenabwicklung
obsługa techniczna – Betreuung, technische
obszar objęty (czymś – zależnie od kontekstu: ubezpieczeniem, ustawą, etc.) – Deckungsgebiet
obwarowany zastrzeżeniami – bedungen (bedingt)
odchylenia od cen ewidencyjnych – Abweichungen von Erfassungspreisen
odpis (np. dokumentu) – Abschrift
odprawa, rekompensata – Abfindung e, ~sguthaben n
odsiecz – Entsatz m
oferent – Anbieter m
ordynacja podatkowa – Abgabeordnung f
organ budowlany – Baubehörde
organ odwoławczy – Berufungsorgan n
oskarżenie – Anklage f
osoba prawna – juristische Person
osoba wykonująca powierzone zobowiązanie – Erfüllungsgehilfe m
oszustwo – Betrug m
otwarte fundusze emerytalne – Altersrentenfonds, offene (OFE)
państwa Osi – Achsenmächte (plur., polit.)
państwo wysyłające – Entsendungsstaat
papier wartościowy – Wertpapier
paragon błędny, nieprawidłowy – Fehlbon
pełnomocnik – Bevollmächtigte m
PKB – Bruttosozialprodukt
plan inwentaryzacyjny – Bestandsplan (bud.)
płaca z tytułu umowy o dzieło – Dienstlohn m
pobudki – Beweggründe, Motive (plur.)
podatek od osób fizycznych – Einkommen(s)steuer
podstawa naliczenia amortyzacji – AfA-Bemessungsgrundlage
polecenie przelewu bankowego – Banküberweisungsorder f
polecenie wyjazdu służbowego – Dienstreiseanweisung
polecenie zaksięgowania, nota memoriałowa – Buchungsvermerk (-anweisung)
polska ustawa o notariacie – Notariatsgesetz
porozumienie, zgoda, uzgodnienie – Einvernehmen n
postanowienie (sądowe) m.in. w sprawach karnych lub uchwała podejmowana przez spółki prawa handlowego – Beschluß
postępowanie karne – Strafverfahren n
poświadczenie stałego pobytu – Aufenthaltsbescheinigung
powództwo cywilne – Privatklage f
pozew – Klage f
pozyskiwać (klientów) – akquirieren
pozywać – vorladen
pożyczka wypłacana dopiero na żądanie – Abrufdarlehen
pracodawca – Arbeitgeber
prawo – Recht n
prawo budowlane – Baurecht n
prawo celne – Zollrecht n
prawo cywilne – Zivilrecht n
prawo do poboru nowych akcji/udziałów – Bezugsrecht
prawo do samodzielnej reprezentacji (spółki) – Alleinvertretungsrecht
prawo dzierżawy wieczystej – Erbpachtrecht
prawo górnicze – Bergrecht n
prawo jazdy – Führerschein
prawo karne – Strafrecht n
prawo pracy – Arbeitsrecht n
prawo rzeczowe – Sachenrecht n
prawo użytkowania wieczystego – Erbnießbrauchsrecht
prokurator – Anklagevertreter m
prokurator – Staatsanwalt
prokuratura – Staatsanwaltschaft f
prokuratura – Staatsanwaltschaft
prokurent samoistny, samodzielny – Alleinprokurist
prokurent samoistny, smodzielny – Einzelprokurist
protokół z kontroli skarbowej (przeprowadzonej w firmie) – Betriebsprüfungsprotokoll (BP-Protokoll)
prowadzenie księgowości poza siedzibą zarządu spółki / poza spółką – Buchführung, externe
prowizja przygotowawcza (za przygotowanie umów, za obsługę, itd.) – Bearbeitungsgebühr
przedsiębiorstwo – Betrieb
przedstawienie oferty z próbkami – Bemusterung
przewalać się z boku na bok na osi podłużnej – dümpeln
przeznaczenie celne – Bestimmung, zollrechtliche
przyłączenie do gminy – Eingemeindung
przyporządkowanie wartości do konkretnej pozycji bilansowej – Bilanzierungsansatz
r-k punktu równowagi – pokrycia kosztów (rachunkowość menedżerska) – Deckungsbeitragsrechnung
rozgraniczenie w czasie – Abgrenzung, zeitliche
rozkładówka (w gazecie) – Doppelseite f
rozporządzenie uprzednie (ex ante) – Abverfügung
rozprawa – Verhandlung f
rozważanie – Betrachtung
samochodowe tablice rejestracyjne – Nummernschilder
sąd – Gericht n
sąd dyscyplinarny – Dienstgericht
sąd gospodarczy – Gericht für Wirtschaftssachen
skutek wykonawczy, spełniający – Erfüllungswirkung
sporządzić dokument (notarialny) – beurkunden
spółka akcyjna – Aktiengesellschaft
stacja benzynowa – Tankstelle
stosunek udziałów – Beteiligungsverhältnis
strata bilansowa (zaksięgowana) – Buchverlust
struktura funkcjonowania – Ablaufstruktur
śmierć spadkowdawcy – Erbfall m
średniow. sąd kapturowy – Femgericht
środki wytwarzania (maszyny, urządzenia itp. służące do produkcji) – Betriebsmittel
świadczenie zastępcze – Ersatzleistung
także: ogół zleceń, obsługa pojedynczego klienta (mandanta) – Einzelmandat n
także: przedmiotowy – betreffend
także: wartość statystyczna – Einheitswert
także: zorganizowana część przedsiębiorstwa – Betriebsteil
tama, wał, grobla – Deich m
także: wartość statystyczna – Einheitswert
także: zorganizowana część przedsiębiorstwa – Betriebsteil
tama, wał, grobla – Deich m
telefonicznie – fernmündlich
terminy ramowe – Ecktermine
tłumacz wypowiedzi ustnych – Dolmetscher
to takie comiesięczne zestawienie /zysków i strat/ w danej firmie – Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)
toga – Toga f
typ przekazu wystawianego przez inst. kredyt.; otwierający uprawnionemu podmiotowi kredyt w innej inst. kred.; stanowiący f-mę rozliczenia; stwierdza warunki rozliczenia – Akkreditiv
udostępniony front robót – Baufreiheit
umarzanie udziałów – Einziehung von Anteilen
umowa – Vertrag m
umowa cywilnoprawna o określoną pracę – Dienstvertrag
umowa o odstąpienie przedsiębiorstwa – Betriebsüberlassungsvertrag
umowa, ze dostawa nastąpi dopiero na żądanie – Abrufvertrag m
upoważnienie do ściągania należności z konta – Einzugsermächtigung
upoważniony do samodzielnej reprezentacji spółki – alleinvertetungsberechtigt
urząd stanu cywilnego – Standesamt
ustawa – Gesetz n
ustawa o wytycznych co do bilansowania – Bilanzrichtliniengesetz
ustawa porządkująca stan prawny w określonej dziedzinie – Bereinigungsgesetz
usunąć, wyjaśnić – bereinigen
utworzenie spółki – Errichtung der Gesellschaft
uwierzytelnienie – Beglaubigung
uwierzytelnienie (zazwyczaj oryginalności podpisu na dokumencie, dokonywane przez notariusza – Beglaubigung
użytkowanie wieczyste – vererbbares Nutzungsrecht
wartość (aktywów pozostająca w bilansie po różnych odpisach i potrąceniach) ? Bilanzwert – Buchwert
wartość bilansowa – Bilanzwert
wartość pozycji bilansowej – Bilanzansatz
według oceny, uznania – Ermessen, nach
wiedza o przetwarzaniu danych – DV-Wissen
wierzytelność z tytułu pożyczki – Darlehensforderung
więzienie – Gefängnis n
więzień – Häftling m
wiza – Sichtvermerk
własność – Eigentum
włączyć, wcielić – einverleiben + A
wpływy ze składek – Beitragseinnahmen
wskaźnik bilansowy – Bilanzkennziffer
wspóczynnik obliczeniowy – Berechnungsbeiwert
wspólność spadkowa – Erbengemeinschaft
wspólnota eksploatacyjna – Betriebsgemeinschaft
Wszystkich Świętych – Allerheiligen
wydany, ogłoszony – ergangen
wydzierżawiający – Bestandgeber
wykończenie – Fertigstellung
wykroczenie – Vergehen n
wymagający wyjaśnienia, do wyjaśnienia – erklärungsbedürftig
wymiar składki – Beitragsbemessung
wynik bilansowy (rachunkowy, handlowy), steuerliches E. – podatkowy – Ergebnis, handelsbilanzielles
wyrok – Urteil n
wyznaczenie – Anberaumung
za milczącym porozumieniem – stillschweigendes Einverständnis
za porozumieniem stron – Einvernehmen, im gegenseitigen
zabójstwo – Tötung f
zadatek – Draufgeld n
Zaduszki – Allerseelen
zakład (jeżeli jakaś firma pracuje w Polsce dłużej niż 12 m-cy) – Betriebsstätte
zaliczkować – bevorschussen
zaokrąglenie (w dół) – Abrundung
zapis po stronie aktywów (albo pasywów) – Aktivierung
zapłata częściowa – Abschlagszahlung
zapora ziemna, wał, nasyp – Damm m
zarzut – Einrede f
zarzut poręczyciela uprzedniego obligatoryjnego pozwania wierzyciela – Einrede der Vorausklage
zastaw na rzeczach ruchomych – Faustpfand n
zawładnąć czymś – bemächtigen sich + Gen
zdolność do czynności prawnych – Handlungsfähigkeit f
zdolność prawna – Rechtsfähigkeit f
zdolny (nadający się) do ujęcia w bilansie (np. weksel, rachunek, itp. – bilanzierungsfähig
zdolny do czynności prawnych – handlungsfähig
zeznanie podatkowe – Steuererklärung
zezwolenie / zatwiedzenie – Bewilligung
zużycie wewnętrzne (własne) – Eigenverbrauch
związek eksploatacyjny – Betriebszusammenschluß
zwolnienie za dobre sprawowanie – Entlassung wegen guter Führung
zysk/strata brutto – Ergebnis vor Steuern (rach.)

(decyzja) zezwolenie dewizowe – Devisenbescheid
(na potrzeby tłumaczeń) ubezp. emerytalne – Altersrentenversicherung
(po)dział spadku – Erbauseinandersetzung
(w raporcie) zysk bilansowy (zaksięgowany) – Buchgewinn
– 1. stosunek służbowy-2. stosunek pracy z umowy cywilnoprawnej – Dienstverhältnis
– faktura częściowa – Abschlagsrechnung
– odliczenie odpowiadające stopniowi zużycia (amortyzacja roczna) – AfA (Absetzung für Abnutzung)

Brakujący rodzaj niektórych słówek znajdziecie w słowniku online:
//blog.tyczkowski.com/2010/07/darmowy-slownik-i-tlumacz-jezyka-niemieckiego-online/

Wróć do spisu treści słownika tematycznego

Print Friendly, PDF & Email

Oceń ten wpis, dzięki!

Średnia ocena: 4.17 (83%) - 6 głosów

Sprawdź też inne wpisy


Nauczyciel i tłumacz języka niemieckiego, od stycznia 2011 roku właściciel Szkoły Języków Obcych PAROLI, zapalony rowerzysta, fotograf-amator, bloger. Zwolennik wykorzystania nowych technologii w edukacji.

komentarze 4

 1. witam, jestem studentem prawa. na ostatnim kolokwium bardzo przydały mi się słówka z tego postu. a w dodatku jest ułatwione zadanie bo sa one ułożone alfabetycznie.
  super.

 2. super słówka, nie tylko podstatowe ale też konkretne na poziomie rozszerzonym.

 3. czynsz z tytułu najmu – MIETE
  Bitte korrigieren Sie die Rechtschreibung…
  Seit der letzten Rechtschreibreform werden Massnahme, Prozess, Beschluss, Zusammenschluss mit Doppel-S geschrieben (nicht aber Nießbrauch :) )
  Vielleicht könnten Sie auch überprüfen, ob „zdolność do czynności prawnych” wirklich Handlungsfähigkeit heißt. §§104 u. 106 BGB definieren die Geschäfts(un)fähigkeit; vgl, Art. 11 i 12 k.c.
  zdolność prawna – Rechtsfähigkeit stimmt (§1 BGB = Art. 8 k.c.)

Napisz komentarz

CommentLuv badge