👉 Niemiecki online 👈

Kurs z lektorem, zajęcia indywidualne

Język niemiecki Słownictwo niemieckie Słownik tematyczny

Językoznawstwo i filologie – nazwy po niemiecku

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

alegoreza – Allegorese f
alegoria – Allegorie f
alegoryzm – Allegorismus m
aliteracja – Alliteration f
amplificatio – Amplifikation f
anastrofa – Anastrophe f
anglicyzm – Anglizismus m
antystrofa – Antistrophe f
apologetyka – Apologetik f
apozycja – Apposition f
archaizm – Archaismus m
archilochijska strofa – archilochische Strophe
archilochijskie miary – archilochische Versmaße
arkadyjska poeza – Arkadische Poesie
arystofanejskie miary – aristophanischer Vers
attycka sól – Attisches Salz
barkarola – Gondellied n
barwa wyrazu – Gefühlsfärbung f
bibliofilstwo – Bibliophilie f
biografia – Biographie f
biografizm – biographische Methode
brachygrafia – Brachygraphie f
charakterystyczność – Charakteristische n
charakterystyka – Charakterisierung f
czas narracji – Erzählzeit f
dadaizm – Dadaismus m
derywacja – Derivation f
dewiza – Devise f
dialekt – Dialekt m
dialektyzacja – Dialektisierung f
dopełnienie – Objekt n
dramat groteskowy – groteske Drama
dramat mieszczański – bürgerliches Trauerspiel/Drama
dworska poezja – höfische Dichtung
dystrybucja – Distribution f
dystynktywna cecha – distinktives Merkmal
echolalia – Echolalie f
edytorstwo naukowe – Editionstechnik f
egzotyzm – exotische Dichtung
egzystencjalizm w literaturze – Existentialismus m
eksklamacja – Exklamation f
ekspresja – Expression f
ekwiwokacja – Doppelsinn m
epistolografia – Epistolographie f
estetyzm – Ästhetizismus m
etnografa – Ethnografie f
etnologia – Völkerkunde f
etymologia – Etymologie f
eufemizm – Euphemismus m
eufemizm – Hüllwort n
eufonia – Euphonie f
eurytmia – Eurhythmie f
ezypowy język – äsopische Sprache
fabuła/ akcja – Handlung f
fikcja literacka – Erdichtung f
fleksja – Beugung f
fleksja – Flexion f
funkca wychowawcza – erzieherische Funktion
funkcja dzieła literackiego – Funktionen des literarischen Werkes f
funkcja estetyczna – ästhetische Funktion
funkcja estetyczna wypowiedzi – ästhetische Funktion der Sprache
funkcja poznawcza wypowiedzi – Darstellungsfunktion der Sprache f
funkcje wypowiedzi – Funktionen der Sprache f
futuryzm – Futurismus m
galicyzm – Gallizismus m
gatunek/rodzaj literacki – Gattung f
genealogia – Genealogie f
geneza dzieła literackiego – Genese des literarischen Werkes f
glosolalia – Glottolalie/ die Glossolalie f
gnoma – Gnome f
gra słów – Wortspiel n
gradacja – Gradation f
gramatyka – Grammatik f
groteska – Groteske f
hagiografia – Hagiographie f
harmonia – Harmonie f
hermetyzm – hermetische Literatur
heroidy – Heroiden f
hieroglifika – Hieroglyphik f
historia – Historie f
homofony – Homophone f
homonimy – Homonyme f
humanizm – Humanismus m
humoreska – Humoreske f
ideał estetyczny – ästhetisches Ideal/Vorild
iluminacja – Illuminierung f
improwizacja – Improvisation f
ingenium – Geistesanlage f
jamby – Jambendichtung f
język mówiony – gesprochene Sprache
język obcy – Fremdsprache f
język ojczysty – Muttersprache f
językoznawstwo – Sprachwissenschaft f
katalekty – Katalekten f
katastrofa – Katastrophe f
kategorie estetyczne – ästhetische Kategorien
komedia sytuacji – Handlungskomödie f
kontrakcja – Gegenhandlung f
lingwistyka – Linguistik f
liryka chóralna – Chorlieder f
list poetycki – Briefgedicht n
literatura dla dzieci i młodzieży – Jugendliteratur f
metody genetyczne – genetische Methoden
Młoda Polska – Junges Polen
Młode Niemcy – Junges Deutschland
Młoda Polska – Junges Polen
Młode Niemcy – Junges Deutschland
morfologia – Formenlehre f
mowa pozornie zależna – erlebte Rede
mowa zależna – indirekte Rede
nagromadzenie – Akumulation f
narracja auktorialna – auktoriale Erzählung
norma estetyczna – ästhetische Norm
okolicznościowa poezja – Gelegenheitsgedichte f
orzeczenie – Prädikat n
pastoralna literatura – Hirtendichtung f
pieśni robotnicze – Arbeiterlieder f
plan wyrażania – Ausdrucksplan m
ple wyrazowe – Wortfeld n
podmiot – Subjekt n
podział na sylaby – Silbentrennung f
poemat epicki / sielanka – Idylle f
poemat opisowy – episches Lehrgedicht
poetyka sformułowana – formulierte Poetik
powieść brukowa – Hintertreppenroman m
powieść grozy – Gruselgeschichte f
powieść historyczny – historischer Roman
powieść społeczno-obyczajowa – Gesellschaftsroman m
proste formy – einfache Formen
przedmiot estetyczny – ästhetisches Objekt
przekład wolny – freie Übersetzung
przypis – Fußnote f
punkt kulminacyjny – Höhepunkt m
rodzajnik – Artikel m
rozwinięcie akcji – Handlungsentwicklung f
samogłoska – Vokal m
secesja – Jugendstil m
skrzydlate słowa – geflügeltes Wort
słownictwo – Wortschatz m
słowo – Wort n
słowo wstępne – Geleitwort n
słuchowisko – Hörspiel n
spółgloska – Konsonant m
strofa zamknięta – geschlossene Strophe
strumień świadomości – Bewußtseinstrom m
styl kwieciasty – geschraubter/schwülstiger Stil
styl urzędowo-kancelaryjny – Kanzleistil m
style funkcjonalne – funktionelle Stile
sygnet drukarski – Buchdruckermarke f
sylaba – Silbe f
syn – Sohn m
sztuki wyzwolone – freie Künste
świat przedstawiony – dargestellte Welt
teatr epicki – episches Theater
teatr epicki – episches Theater
teoria literatury – Dichtungswissenschaft f
termin – Fachwort n
tło – Hintergrund m
transakcentacja – Akzentverschiebung f
wiersz nieregularny/wiersz wolny – freie Verse
wstęp – Einleitung f
zdanie – Satz m
zdanie pojedyncze – einfacher Satz

Wróć do spisu treści słownika tematycznego

Print Friendly, PDF & Email

Oceń ten wpis, dzięki!

Średnia ocena: 0.00 (0%) - 0 głosów

Sprawdź też inne wpisy


Nauczyciel i tłumacz języka niemieckiego, od stycznia 2011 roku właściciel Szkoły Języków Obcych PAROLI, zapalony rowerzysta, fotograf-amator, bloger. Zwolennik wykorzystania nowych technologii w edukacji.

Komentarzy: 1

Napisz komentarz