👉 Niemiecki online 👈

Kurs z lektorem, zajęcia indywidualne

Język niemiecki Słownictwo niemieckie Słownik tematyczny

Rolnictwo – słownik polsko-niemiecki online

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

agrarny – agrarisch
agritechnika – Agrotechnik f
agronomia – Agronomie f
agronomia / nauka rolnictwa – Landwirtschaftslehre f
bank rolny – Agrarbank f
beczka na gnojówkę – Jauchefass m
biototyp – Biototyp m
biuro rachunkowości rolnej – landwirtschaftliche Buchungsstelle
bronować – eggen
cena zakupi – Einkaufspreis m
chłop pańszczyźniany – Horig m
chwiejność – Instabilität f
człony płodozmianu – Fruchtfolgeglieder f
dalmierz – Entfernungsmesser m
dawka – Gabe f
dochód z produkcji – Produktionsertrag m
dojrzałość – Ausreifung f
dojrzałość (np. gleby do zasiewu) – Garezustand m
dołownik – Lochgerät n
domieszać – beimischen
doradca rolny / instruktor rolny – landwirtschaftlicher Berater
dostawa – Lieferung f
dostawca – Lieferant m
dół kiszonkowy – Grubensilo m
dół na gnojówkę – Jauchegrubbe f
dwukośne użytkowanie łąki – Zweimahd
dwukośny (o łące) – zweischürig
działka ziemi / parcela – Landparzelle f
dzierżawa ziemi – Landpacht m
ekonomika rolna – Agrarökonomik f
ekstensywny – extensiv
gleba glejowa przytorfowa – Anmoorgley m
gleba glejowata – Gleyboden m
gleba nadająca się pod uprawę warzyw – Gemüseboden m
gleba orna – Ackerbogen m
gleba użytków zielonych – Grünlandboden m
gleby podmokłe – Grundwasserböden f
gleby próchnicze – Humusböden f
gleby skaliste – Gesteinsböden f
gleby zmienione przez człowieka – anthropogene Böden
glina ciężka – Feinlehm m
głębokość uprawy/obróbki (gleby) – Bearbeitungstiefe f
gnojownia – Dunglege f
gnojówka – Jauche f
gospodarczy – betriebswirtschaftlich
gospodarka jednopolowa/bezpłodozmianowa – Einfelderwirtschaft f
gospodarka nawozowa – Düngerwirtschaft f
gospodarka prywatna – Eigenwirtschaft f
gospodarka zbożowa – Getreidewirtschaft f
gospodarka ze znaczną przewagą łąk i pastwisk – Graswirtschaft f
gospodarstwa prowadzące chów zwierząt bez odchowu młodzieży – Durchhaltebetriebe f
gospodarstwo łąkowo-pastwiskowe – Grünlandbetrieb m
gospodarstwo trawopolne – Feldgrasbetrieb m
gospodarz – Landwirt m
gotowość ( rośliny do rozwoju) – Entwicklungsbereitschaft f
gotowy do zwózki ( o zbożu) – einfahrreif
grabie konne – Schwadenrechen m
hodowla kombinacyjna – Kombinationszüchtung f
ieszaniec trwały – Dauerbastard m
ilość / masa produkcji – Produktionsmenge f
importer – Einführer m
impregnować / nasycać – imprägnieren
insolacja – Einstrahlung f
inspekcja polowa – Feldbesichtigung f
inwentura – Inventur f
Izba Rolnicza – Landwirtschaftskammer f
jednokośny – einschnittig
kapitał zaangażowany w rolnictwie – Agrarkapital n
karczowanie – Rodung f
karłowaty – zwerghaft / zwergig
kiszonka z zielonek w stanie przewiędniętym – Abwelk-Silage n
klepisko – Dreschtenne f
kocić się – Junge werfen
kompleks – Komplex m
kompost – Kompost m
kondycja hodowlana – Zuchtkondition f
konstrukcja maszyn rolniczych – Landmaschinenbau m
kosa członowa – Gliedersense f
kosiarz – Mäher m
kosz wsypowy – Einschüttkorb m
koszenie niskie – Tiefschnitt m
kozioł (do suszenia siana) – Reuter m
kraj rolniczy – Agrarland n
krańcowy – extrem
kredyt rolny – Agrarkredit m
kryzys rolny – Agrarkrise f
książka inwentarzowa – Befundbuch n
księga pól – Feldbuch n
kwas humusowy – Humussäure f
kwestia rolna – Agrarfrage f
kwit dostawy – Lieferschein m
linia (np. hodowlana) – Linie f
łąka dostarczająca dobrego siana, tzw. krowiego – Kuhheuwiese f
łąka intensywnie nawożona gnojówką – Jaucheweise f
łąka kośna – Mähwiese f
łąka o znacznej przewadze traw – Graswiese f
łąka trzykośna – Dreischnittwiese f
łęty ziemniaczane – Kartoffelkraut n
łysina w darni łąkowej lub pastwiskowej – Kahlstelle f
małorolny – landarm
mączka z padliny (nawóz) – Kadavermehl n
mączka ziemniaczana – Kartoffelmehl n
metoda hodowli – Züchtungsmethode f
metoda izolacji – Isoliermethode f
metoda pólek odosobnionych – Isolierfaldmethode f
mętny – trüb
miejsce składowania nawozu / gnojownia – Dungablage f
międzykomórkowy – interzellular
mleć – mahlen
młocka w polu – Felddrusch m
mleć – mahlen
młocka w polu – Felddrusch m
moment koszenia (najwłaściwszy) – Mähzeitpunkt m
monopol zbożowy – Getreidemonopol m
motyczka do pielenia – Jäthacke f
naczepa – Sattelwagen m
naczepienie (np. naczepy na ciągnik) – Sattelung f
najem / akord – Verding m
nakrycie ze słomy – Strohdecke f
nakrywać – bedecken
napełnianie inspektu (obornikiem) – Kastenpackung f
narzędzie do uprawy roli – Ackergerät n
nasycać – imbibieren
naświetlać – beleuchten
nauka o pracy w rolnictwie – Landarbeitslehre f
nauka o uprawie roli – Ackerbaulehre f
nawozić / użyźniać – düngen
nawozić kompostem – kompostieren
nawozowy/obornikowy – dungartig
nawożenie – Düngen n
nawożenie – Bedüngung f
nawożenie dodatkowe / uzupełniające – Zusatzdüngung f
nawożenie jednostronne – einseitige Düngung
nawożenie podstawowe – Grunddüngung f
nawóz – Dünger / Dung m
nawóz koloaczny – Abortdünger m
nawóz próchniczy – Humusdünger m
nawóz sztuczny (mineralny) – Düngemittel / Düngungsmittel n
niedobór światła – Lichtmangel m
niedosyt / deficyt – Sättigungsdefizit n
nielegalny – illegal
nieurodzaj – Fehlernte f
nośnik snopów (snopowiązałki) – Garbenträger m
nóż do pielenia – Jätemesser n
obciosywać (drewno) – abbeilen
obszar użytków rolnych – landwirtschaftliche Nutzfläche
obszarnik/agrariusz – Agrarier m
octan – Acetat n
oczyszczanie – Bereinigung f
odbiegający od normy – abnorm
odchwaszczać – auskrauten
odchylać się od typu/gatunku – abarten
odkażać – entseuchen
odkwaszanie – Entsäurung f
odległość między rzędami – Reihenabstand m
odmiana hodowlana – Zuchtsorte f
odorać – abackern
odpadki kuchenne / obierzyny – Küchenabfall m
odporny na koszenie – mähfest
odwodnienie – Entwässerung f
ognisko zarazków – Keimherd m
ogrodzić – einhegen
ogryzać – benagen
okes spoczynku – Ruheperiode f
okres suszy – Trockenperiode f
opryskiwacz konny – Gespannspritze f
opryskiwacz plecakowy – Rückenstäuber m
opryskiwacz przeponowy – Membranspritze f
opylacz konny – Gespannstäuber m
orka siewna – Saatfurche f
ostatni plon po oborniku ( w płodozmianie) – abtragende Frucht
oś – Achse f
parnik – Dämpfer m
parowanie paszy – Dämpfen des Futters n
pastwisko gminne – Gemeindeweide f
pastwisko słone / halofilne – Salzweide f
płaca w naturze – Anteillohn m
płat łajna krowiego – Kuhfladen m
płatny – entgeltlich
płoza – Gleitklufe f
pług dwuskibowy – Zweischarpflug f
pług konny – Gespannpflug m
pobieranie wody – Wasseraufnahme f
poddzierżawa – Afterpacht f
podkaszanie/przykaszanie – Abmähen n
podlewanie – Giessen n
podrażnienie wywołane dojeniem – Melkreiz m
pokos / wał siana – Schwaden m
pokrój ( np. zwierzęcia) – Exterieur n
pole – Feld n
pole / łan / niwa – Flur f
pole / niwa – Gefilde n
pole hodowlane – Zuchtfeld n
polewać/ zlewać – begiessen
polowa uprawa warzyw – Feldgemüsebau m
polowe doświadczenia nawozowe – Felddüngungsversuch m
pompa do gnojowicy – Güllepumpe f
pompa do gnojówki – Jauchepumpe f
posiadłość ziemska / majątek ziemski – Landgut n
postępowanie hodowlane – Züchtungsverfahren n
powierzchnia kośn – Mähfläche f
prasa do słomy – Strohpresse f
prasa do słomy lub siana wiążąca drutem – Draht-Ballenpresse f
prasowany blok / bal słomy – Strohball m
probierz – Probestecher m
produkcja nawozu – Düngererzeugung f
produkcja rolna – Agrarerzeugung f
produkt rolny – Ackerbauerzeugniss n
próchnica kwaśna – Sauerhumus m
przemiał wielogatunkowy – Verbundmüllerei f
przenośnik do słomy – Strohband n
przepasanie/spasanie – Abweiden n
przepisy dotyczące pobierania prób – Probenahmevorschriften f
przerastać (np. o kiełkujących bulwach ziemniaczanych) – durchwachsen
przerastać (np. o polu przerośniętym przez chwasty) – durchwuchern
przetwórstwo warzywne – Gemüseverwertung f
przychód netto – bereinigter Rohertrag
przykrywać/ przyorywać (obornik) – einbringen
przymrozek majowy – Maifrost m
przyprawa – Zutat f
pseudopasożyt – Pseudopasarit m
pulchny / sprawny (o glebie) – gar
redlica siewnika – Drillschar f
redlina ziemniaków – Kartoffeldamm m
reforma agrarna – Agrarreform f
rejon hodowlany – Zuchtgebiet n
rok nieurodzajny – Fehljahr n
rolnictwo – Landwirtschaft f
rolnik – Ackerbauer m
rozgałęziony – verästelt
rozłupany – gespalten
rozsada – Jungpflanze f
rozsadnik – Saatbett n
rozwój – Entwicklung f
ser – Käse m
serowarnia – Käserei f
serwatka – Käsewasser n
sieć rowów – Grabennetz n
silos / zbiornik do zakiszania pasz – Gärfutterbehälter m
siła nawozowa – Dungkraft f
skrzynia nasienna ( w sienniku) – Drillkasten m
skrzyżować – einkreuzen
słoma na powrósła – Bindstroh n
słupica pługa – Griessäule f
snop / snopek – Garbe f
spasać (łąkę) – abweiden
spółdzielczość rolnicza – Agrarkollektivismus m
spółdzielnia rolnicza – landwirtschaftliche Genossenschaft (NRD)
sprzątać potraw – grummeten
spulchniacz/pogłębiacz – Wühler m
spulchniać (np. glebę) – lockern
stos kompostowy – Komposthaufen m
substancja ochronna – Schutzstoff m
subwencja / zapomoga – Zuschuss m
suchy – trocken
suszyć – trocknen
szczepienie ochronne / szczepienie zapobiegawcze – Schutzimpfung f
szczepienie przymusowe – Zwangsimpfung f
szczepionka – Impfstoff m
szopa (przechowalnia na warzywa) – Gemüsehütte f
ściek na gnojówkę – Jaucherinne f
ślad siewnika – Drillspur f
taczka do nawozu – Dungkarre f
technik rolnik – Landbautechniker m
technik rolnik – Landbautechniker m
technika rolna – Landtechnik f
torf nasycony gnojówką – Jauchetorf m
torf nawozowy – Düngetorf m
trawa wieloletina – Dauergras n
truteń – Drohn m
ubogi w wodę – wasserarm
ugałęzienie – Beastung f
ugoda / akord – Gedinge n
ugór zielony – Grünbrache f
umowa kontrakcyjna – Lieferungsvertrag m
unerwiać – innervieren
uporządkować – bereinigen
urwisko – Bergsturz m
urząd rolny – Agrarbehörde f
ustawa nasienna – Saazgutgestetz n
ustawa o pracy w rolnictwie – Landarbeitsordnung f
ustawa rolna/agrarna – Agrargesetz n
usuwać roślinność – entkrauten
usuwanie roślinności – Entkrautung f
uszkodzenie – Beschädigung f
uszkodzony przez mróz – frostbeschädigt
utrzymanie (gleby) w stanie pulchności – Lockerhalten n
użytkowanie kośne – Mahdnutzung f
w obrębie odmiany – innerhalb der Sorte
wapniowy – gekalkt
wartość hodowlana – Zuchtwert m
wartość użytkowa – Gebrauchswert m
warunki produkcyjne – Produktionsbedingungen f
wiązanie sznurkiem (snopów) – Garnbindung f
widły – Gabel f
wieśniak / chłop – Landmann m
właściciel ziemi – Grundbesitzer m
wnikać – eindringen
wnikanie – Eindringung f
woda – Wasser n
wolec – Jungochs m
workować – einsacken
wóz drabiniasty – Getreidewagen m
wóz ze skrzynią – Kastenwagen m
wschody – Samenausschlag m
wsiąkać – einsickern
wybiórczość – Elektivität f
wycinać motyką (np. chwasty) – aushacken
wyczesać/ wybronować (np. perz) – auskämmen
wydajność gospodarstwa – Betriebsleistung f
wydzielanie – Exkretion f
wykaz / spis – Index m
wykorzystanie nawozów – Düngerausnutzung f
wynawozić – bedüngen
wynik pracy hodowlanej – Zuchterfolg m
wyrosły/ wyrośnięty – gewachsen
wyrównanie stanu – Zustandgleichung f
wzbogacenie w próchnicę – Humusanreicherung f
zabieg hodowlany – Zuchtmassnahme f
zabronować – eineggen
zabronowanie – Eineggen n
zagajnik / gaj – Feldgehölz n
zagęszczać – verdichten
zagon/grzęda – Grundbeet n
zakiszanie/kiszenie – Einsielieren n
zakwas – Grundsauer n
zakwasić/ zakisić – einsäuren
zalążek – Samenanlage f
załadunek – Beladung f
zaopatrzenie w próchnicę – Humusversorgung f
zaorać / przyorać – zuackern
zapłodniony – befruchtet
zapotrzebowanie na nawozy – Düngerbedarf / Düngerbedürfnis m
zasada nawożenia – Düngungsmassregel f
zatrute ziarno zbóż ( do zwalczania gryzoni) – Giftgetreide n
zbieracz snopów – Garbensammler m
zbierać zboże kombajnem – mähdreschen
zbiornik – Jauchebehälter m
zdolny do obrony – abwehrbereit
zdrewniały – verholzt
zespół podający (snopy do młocarni) – Zubringeraggregat n
ziemia próchnicza – Humuserde f
zimować – wintern
zmarznięty – gefrorener
zmienny – veränderlich
zmotyczony – gehackt
znamię/odznaka – Abzeichen n
zubożenie w próchnicę – Humusverarmung f
związek zawodowy robotników rolnych – Landarbeitergewerkschaft f

Wszystkie słówka pochodzą ze słownika ASGARD, opracowanie nie jest mojego autorstwa.

Wróć do spisu treści słownika tematycznego

Foto: Prisoner 5413 / CC BY-NC

Print Friendly, PDF & Email

Oceń ten wpis, dzięki!

Średnia ocena: 0.00 (0%) - 0 głosów

Sprawdź też inne wpisy


Nauczyciel i tłumacz języka niemieckiego, od stycznia 2011 roku właściciel Szkoły Języków Obcych PAROLI, zapalony rowerzysta, fotograf-amator, bloger. Zwolennik wykorzystania nowych technologii w edukacji.

komentarze 4

  1. Może to śmieszne, ale wiosną przyszłego roku wyjeżdżam do Niemiec właśnie pomagać przy gospodarstwie rolniczym i nawet nie wiesz jak ten Twój wpis jest dla mnie przydatny.

  2. Fajnie, że na twoim blogu można znaleźć tłumaczenia słówek podzielone na kategorie tematyczne. jest to naprawdę dobry pomysł i bardzo ułatwia nauczanie. Poza tym świetny blog

  3. Panie Łukaszu,

    chciałam zapytać, czy istnieją podręczniki, strony internetowe, inne źródła, które zawierają słownictwo z działu rolnictwo, hodowla bydła itp?

    Pozdrawiam

    • Istnieje „Wielki słownik rolniczy polsko-niemiecki” (Wiedza Powszechna), można go znaleźć w opcji „outlet” już za ok. 50 zł (np. na PWN, Ravelo, Lideria). Jest jeszcze „Niemiecko-polski/Polsko-niemiecki słownik rolniczy” tego samego autora. Pozostale pozycje, jakie znam, to głównie słowniki niemiecko-angielskie.

Napisz komentarz