Prawo – słówka niemieckie z tłumaczeniem

adwokat – Anwalt m
akcje załogi przedsięb – Belegschaftsaktien
akt oskarżenia – Anklageschrift f
akt urodzenia – Geburtsurkunde
akt zawarcia małżeństwa – Eheschein
akt zgonu – Sterbeurkunde
apelacja – Appellation f
apelacja – Berufung f
areszt – Haft f
aresztować – verhaften
autoryzowany sprzedawca samochodów określonej marki – Autohändler
branżowy (zusowski) kod cyfrowy (EKD) – Branchenschlüssel
budynek biurowo-gospodarczy – Büro- und Geschäftshaus
cena ewidencyjna – Erfassungspreis m
cena promocyjna – Aktionspreis
czas trwania najmu – Mietzeit f
czek – Scheck m
czynsz z tytułu najmu – Mietzins
dalekopisowo – fernschriftlich (telek.)
dane /wyjściowe/ – Eckdaten (plur.)
data pierwszej rejestracji pojazdu – Erstzulassung
decyzja (urz.) o znoszeniu (tolerowania czegoś) – Duldungsbescheid
decyzja (urzędu skarbowego) – Bescheid m
delikt, czyn karalny – Delikt, die Straftat n
dług z tytułu pożyczki – Darlehensschuld
dłużnik dłużnika – Drittschuldner
dochody – Einkünfte (rach.)
dochodzenie, przeforsowanie własnych praw – Durchsetzung eigener Rechte
dochód (osób fiz.) – Einkommen n
dokładnie pokrywający się – deckungsgleich
dokumentacja towarzysząca podaniom – Eingabeunterlagen
dotyczący prawa górniczego – bergrechtlich
dożywocie – lebenslänglich
dziedzictwo – Erbgut n
dziennik budowy – Bautagebuch
Dziennik Ustaw – Gesetzblatt
dzień bilansowy – Bilanzstichtag
dzień rozliczeniowy – Abrechnungstag, Verrechnungstag
ekonomika przedsiębiorstw (mikroekonomia) – Betriebswirtschaft(slehre)
ewidencja przebiegu pojazdu – Fahrtenbuch
formularz obmiarów robót budowlanych – Bauaufmaßblatt
gotowy do zasiedlenia – bezugsfertig (budow.)
gremium decyzyjne – Entscheidungsgremium
Handelsgesetzbuch – kodeks handlowy
informacje bankowe – Bankauskünfte (plur.)
inspektor kontrolny (nasłany z zewnątrz) – Betriebsprüfer
izba rzemieślnicza – Handwerkskammer
k. zakładowy w s-kach AG – Aktienkapital
karta kredytowa – Kreditkarte
karta pojazdu – Fahrzeugbrief
kodeks – Gesetzbuch n
kodeks karny – Strafgesetzbuch n
kodeks postępowania administracyjnego – Verwaltungsprozeßordnung f
kodeks postępowania cywilnego – Zivilprozeßordnung f
kolejność dziedziczenia – Erbfolge
konfederacki – eidgenössisch
konstytucja – Konstitution f
konstytucja – Grundgesetz n
konstytucyjny – konstitutionell
konto kontrolne – Checkkonto
konto odbiorców – Debitorenkonto
koszty reprezentacyjne – Bewirtungskosten
koszty ściągnięcia (np. należności, składek, etc.) – Einziehungskosten
kradzież – Diebstahl m
kraj trzeci (np. spoza UE) – Drittland
kredyt obrotowy (np. od Muttergesellschaft na rzecz Tochtergesellschaft) – Betriebskredit
księga wieczysta – Grundbuch
księgowanie, memoriał – Buchung
kuratela – Vormundschaft f
kurator – Vormund m
kurs sprzedaży – Briefsatz m
ława oskarżonych – Anklagebank f
łącznik zdalny – Fernschalter m
magister ekonomii – Betriebswirt
market specjalistyczny (w jakiejś branży) – Fachmarkt
metoda wyceny – Bewertungsmethode
mgr ekonomii (po uniwersytecie) – Diplomkaufmann
miasto, gdzie jest prowadzona działalność (np. spółki) – Betätigungsstadt (jur.)
miejsce wykonania (zobowiązania) – Erfüllungsort
mienie zakładowe – Betriebsvermögen
należności celne wwozowe – Einfuhrabgaben
niemiecka ustawa o spółkach akcyjnych – Aktiengesetz
niemiecka ustawa prawa budowlanego – Baugesetz
niemiecki sąd rejonowy; sąd pierwszej instancji – Amtsgericht
niemieckie zaświadczenie o tymczasowym wyrejestrowaniu pojazdu wystawiane przez wydziały komunikacji – Abmeldebescheinigung
notariusz – Notar m
notariusz – Notar
numer konta – Bankverbindung
obrońca – Rechtsanwalt m
obrót depozytowy – Depositenverkehr
obsługa klientów – Betreuung der Kunden
obsługa należności od klientów – Debitorenabwicklung
obsługa techniczna – Betreuung, technische
obszar objęty (czymś – zależnie od kontekstu: ubezpieczeniem, ustawą, etc.) – Deckungsgebiet
obwarowany zastrzeżeniami – bedungen (bedingt)
odchylenia od cen ewidencyjnych – Abweichungen von Erfassungspreisen
odpis (np. dokumentu) – Abschrift
odprawa, rekompensata – Abfindung e, ~sguthaben n
odsiecz – Entsatz m
oferent – Anbieter m
ordynacja podatkowa – Abgabeordnung f
organ budowlany – Baubehörde
organ odwoławczy – Berufungsorgan n
oskarżenie – Anklage f
osoba prawna – juristische Person
osoba wykonująca powierzone zobowiązanie – Erfüllungsgehilfe m
oszustwo – Betrug m
otwarte fundusze emerytalne – Altersrentenfonds, offene (OFE)
państwa Osi – Achsenmächte (plur., polit.)
państwo wysyłające – Entsendungsstaat
papier wartościowy – Wertpapier
paragon błędny, nieprawidłowy – Fehlbon
pełnomocnik – Bevollmächtigte m
PKB – Bruttosozialprodukt
plan inwentaryzacyjny – Bestandsplan (bud.)
płaca z tytułu umowy o dzieło – Dienstlohn m
pobudki – Beweggründe, Motive (plur.)
podatek od osób fizycznych – Einkommen(s)steuer
podstawa naliczenia amortyzacji – AfA-Bemessungsgrundlage
polecenie przelewu bankowego – Banküberweisungsorder f
polecenie wyjazdu służbowego – Dienstreiseanweisung
polecenie zaksięgowania, nota memoriałowa – Buchungsvermerk (-anweisung)
polska ustawa o notariacie – Notariatsgesetz
porozumienie, zgoda, uzgodnienie – Einvernehmen n
postanowienie (sądowe) m.in. w sprawach karnych lub uchwała podejmowana przez spółki prawa handlowego – Beschluß
postępowanie karne – Strafverfahren n
poświadczenie stałego pobytu – Aufenthaltsbescheinigung
powództwo cywilne – Privatklage f
pozew – Klage f
pozyskiwać (klientów) – akquirieren
pozywać – vorladen
pożyczka wypłacana dopiero na żądanie – Abrufdarlehen
pracodawca – Arbeitgeber
prawo – Recht n
prawo budowlane – Baurecht n
prawo celne – Zollrecht n
prawo cywilne – Zivilrecht n
prawo do poboru nowych akcji/udziałów – Bezugsrecht
prawo do samodzielnej reprezentacji (spółki) – Alleinvertretungsrecht
prawo dzierżawy wieczystej – Erbpachtrecht
prawo górnicze – Bergrecht n
prawo jazdy – Führerschein
prawo karne – Strafrecht n
prawo pracy – Arbeitsrecht n
prawo rzeczowe – Sachenrecht n
prawo użytkowania wieczystego – Erbnießbrauchsrecht
prokurator – Anklagevertreter m
prokurator – Staatsanwalt
prokuratura – Staatsanwaltschaft f
prokuratura – Staatsanwaltschaft
prokurent samoistny, samodzielny – Alleinprokurist
prokurent samoistny, smodzielny – Einzelprokurist
protokół z kontroli skarbowej (przeprowadzonej w firmie) – Betriebsprüfungsprotokoll (BP-Protokoll)
prowadzenie księgowości poza siedzibą zarządu spółki / poza spółką – Buchführung, externe
prowizja przygotowawcza (za przygotowanie umów, za obsługę, itd.) – Bearbeitungsgebühr
przedsiębiorstwo – Betrieb
przedstawienie oferty z próbkami – Bemusterung
przewalać się z boku na bok na osi podłużnej – dümpeln
przeznaczenie celne – Bestimmung, zollrechtliche
przyłączenie do gminy – Eingemeindung
przyporządkowanie wartości do konkretnej pozycji bilansowej – Bilanzierungsansatz
r-k punktu równowagi – pokrycia kosztów (rachunkowość menedżerska) – Deckungsbeitragsrechnung
rozgraniczenie w czasie – Abgrenzung, zeitliche
rozkładówka (w gazecie) – Doppelseite f
rozporządzenie uprzednie (ex ante) – Abverfügung
rozprawa – Verhandlung f
rozważanie – Betrachtung
samochodowe tablice rejestracyjne – Nummernschilder
sąd – Gericht n
sąd dyscyplinarny – Dienstgericht
sąd gospodarczy – Gericht für Wirtschaftssachen
skutek wykonawczy, spełniający – Erfüllungswirkung
sporządzić dokument (notarialny) – beurkunden
spółka akcyjna – Aktiengesellschaft
stacja benzynowa – Tankstelle
stosunek udziałów – Beteiligungsverhältnis
strata bilansowa (zaksięgowana) – Buchverlust
struktura funkcjonowania – Ablaufstruktur
śmierć spadkowdawcy – Erbfall m
średniow. sąd kapturowy – Femgericht
środki wytwarzania (maszyny, urządzenia itp. służące do produkcji) – Betriebsmittel
świadczenie zastępcze – Ersatzleistung
także: ogół zleceń, obsługa pojedynczego klienta (mandanta) – Einzelmandat n
także: przedmiotowy – betreffend
także: wartość statystyczna – Einheitswert
także: zorganizowana część przedsiębiorstwa – Betriebsteil
tama, wał, grobla – Deich m
także: wartość statystyczna – Einheitswert
także: zorganizowana część przedsiębiorstwa – Betriebsteil
tama, wał, grobla – Deich m
telefonicznie – fernmündlich
terminy ramowe – Ecktermine
tłumacz wypowiedzi ustnych – Dolmetscher
to takie comiesięczne zestawienie /zysków i strat/ w danej firmie – Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)
toga – Toga f
typ przekazu wystawianego przez inst. kredyt.; otwierający uprawnionemu podmiotowi kredyt w innej inst. kred.; stanowiący f-mę rozliczenia; stwierdza warunki rozliczenia – Akkreditiv
udostępniony front robót – Baufreiheit
umarzanie udziałów – Einziehung von Anteilen
umowa – Vertrag m
umowa cywilnoprawna o określoną pracę – Dienstvertrag
umowa o odstąpienie przedsiębiorstwa – Betriebsüberlassungsvertrag
umowa, ze dostawa nastąpi dopiero na żądanie – Abrufvertrag m
upoważnienie do ściągania należności z konta – Einzugsermächtigung
upoważniony do samodzielnej reprezentacji spółki – alleinvertetungsberechtigt
urząd stanu cywilnego – Standesamt
ustawa – Gesetz n
ustawa o wytycznych co do bilansowania – Bilanzrichtliniengesetz
ustawa porządkująca stan prawny w określonej dziedzinie – Bereinigungsgesetz
usunąć, wyjaśnić – bereinigen
utworzenie spółki – Errichtung der Gesellschaft
uwierzytelnienie – Beglaubigung
uwierzytelnienie (zazwyczaj oryginalności podpisu na dokumencie, dokonywane przez notariusza – Beglaubigung
użytkowanie wieczyste – vererbbares Nutzungsrecht
wartość (aktywów pozostająca w bilansie po różnych odpisach i potrąceniach) © Bilanzwert – Buchwert
wartość bilansowa – Bilanzwert
wartość pozycji bilansowej – Bilanzansatz
według oceny, uznania – Ermessen, nach
wiedza o przetwarzaniu danych – DV-Wissen
wierzytelność z tytułu pożyczki – Darlehensforderung
więzienie – Gefängnis n
więzień – Häftling m
wiza – Sichtvermerk
własność – Eigentum
włączyć, wcielić – einverleiben + A
wpływy ze składek – Beitragseinnahmen
wskaźnik bilansowy – Bilanzkennziffer
wspóczynnik obliczeniowy – Berechnungsbeiwert
wspólność spadkowa – Erbengemeinschaft
wspólnota eksploatacyjna – Betriebsgemeinschaft
Wszystkich Świętych – Allerheiligen
wydany, ogłoszony – ergangen
wydzierżawiający – Bestandgeber
wykończenie – Fertigstellung
wykroczenie – Vergehen n
wymagający wyjaśnienia, do wyjaśnienia – erklärungsbedürftig
wymiar składki – Beitragsbemessung
wynik bilansowy (rachunkowy, handlowy), steuerliches E. – podatkowy – Ergebnis, handelsbilanzielles
wyrok – Urteil n
wyznaczenie – Anberaumung
za milczącym porozumieniem – stillschweigendes Einverständnis
za porozumieniem stron – Einvernehmen, im gegenseitigen
zabójstwo – Tötung f
zadatek – Draufgeld n
Zaduszki – Allerseelen
zakład (jeżeli jakaś firma pracuje w Polsce dłużej niż 12 m-cy) – Betriebsstätte
zaliczkować – bevorschussen
zaokrąglenie (w dół) – Abrundung
zapis po stronie aktywów (albo pasywów) – Aktivierung
zapłata częściowa – Abschlagszahlung
zapora ziemna, wał, nasyp – Damm m
zarzut – Einrede f
zarzut poręczyciela uprzedniego obligatoryjnego pozwania wierzyciela – Einrede der Vorausklage
zastaw na rzeczach ruchomych – Faustpfand n
zawładnąć czymś – bemächtigen sich + Gen
zdolność do czynności prawnych – Handlungsfähigkeit f
zdolność prawna – Rechtsfähigkeit f
zdolny (nadający się) do ujęcia w bilansie (np. weksel, rachunek, itp. – bilanzierungsfähig
zdolny do czynności prawnych – handlungsfähig
zeznanie podatkowe – Steuererklärung
zezwolenie / zatwiedzenie – Bewilligung
zużycie wewnętrzne (własne) – Eigenverbrauch
związek eksploatacyjny – Betriebszusammenschluß
zwolnienie za dobre sprawowanie – Entlassung wegen guter Führung
zysk/strata brutto – Ergebnis vor Steuern (rach.)

(decyzja) zezwolenie dewizowe – Devisenbescheid
(na potrzeby tłumaczeń) ubezp. emerytalne – Altersrentenversicherung
(po)dział spadku – Erbauseinandersetzung
(w raporcie) zysk bilansowy (zaksięgowany) – Buchgewinn
– 1. stosunek służbowy-2. stosunek pracy z umowy cywilnoprawnej – Dienstverhältnis
– faktura częściowa – Abschlagsrechnung
– odliczenie odpowiadające stopniowi zużycia (amortyzacja roczna) – AfA (Absetzung für Abnutzung)

Brakujący rodzaj niektórych słówek znajdziecie w słowniku online:
http://blog.tyczkowski.com/2010/07/darmowy-slownik-i-tlumacz-jezyka-niemieckiego-online/

Wróć do spisu treści słownika tematycznego

Print Friendly
5.00 avg. rating (93% score) - 1 vote
Komentarze: 3
 1. łukasz

  witam, jestem studentem prawa. na ostatnim kolokwium bardzo przydały mi się słówka z tego postu. a w dodatku jest ułatwione zadanie bo sa one ułożone alfabetycznie.
  super.

 2. anetka

  super słówka, nie tylko podstatowe ale też konkretne na poziomie rozszerzonym.

 3. Paweł Kawa

  Wielkie dzieki za tę listę, jestem studentem prawa i właśnie czegoś takiego szukałem.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge