👉 Niemiecki online 👈

Kurs z lektorem, zajęcia indywidualne

Język niemiecki Słownictwo niemieckie Słownik tematyczny

Finanse i bankowość – specjalistyczne słownictwo niemieckie

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

(weksel) oprotestowany z braku akceptu – mangels Annahme protestiert
agio bankowe – Bankagio n
akcept – Akzept n
akcept – Wechselakzept n
akcept bankowy – Akzept n
akcept bankowy (przyjęcie) – Annahme f
akcept bankowy (zgoda) – Einwilligung f
akceptant weksla – Trassat m
akcja – Aktie f
akcja – Anteilschein m
akcja bez wartości nominalnej – nennwertlose Aktie
akcje idą do góry – Aktien steigen f
akcje idą do góry – Aktien steigen
akcje spadają – Aktien fallen
akredytacja – Beglaubigung f
akredytować – beglaubigen
akredytowany – beglaubigt
akredytywa – Akkreditiv n
akredytywa – Kreditbrief m
akredytywa dokumentowa – Dokumentenakkreditiv n
akredytywa nieodwołalna – unwiderrufliches Akkreditiv
akredytywa otwarta – Gegenakkreditiv n
aktywa banku – Bankvermögen n
aktywa banku – Bankaktiva f
aktywa bilansowe – Bilanzaktiva f
aktywa i pasywa – Aktiva und Passiva
aktywa netto – Reinvermögen n
aktywa w walutach obcych – Devisenguthaben n
aktywa walutowe – Währungsguthaben n
akumulacja kapitału – Kapitalansammlung f
akumulować – akkumulieren
akumulować odsetki – aufzinsen
akumulować środki pieniężne – thesaurieren
akumulowany – thesauriert
akumulowany – akkumuliert
antydatować – rückdatieren
antydatować – zurückdatieren
antydatować – vordatieren
antydatowanie – Rückdatierung f
antydatowanie – Vordatierung f
antyinflacyjny (-nie) – antiinflationär
antyinflacyjny (-nie) – gegeninflationär
anulować czek – einen Scheck stornieren
aprecjacja – Wertzuwachs m
aprecjacja – Wertsteigerung f
archiwizacja danych – Datensicherung f
awal – Aval m
awal – Avalbürgschaft f
awal – Avalverpflichtung f
awizo – der Aviso n
awizo – Anzeige f
awizo bankowe – der Bankavis n
awizować – anzeigen
awizować – avisieren
ażio – Aufgeld n
ażio – Agio n
ażio bankowe – Bankagio n
badanie wstępne – Vorprüfung f
bank – Bank f
bank akcyjny – Aktienbank f
bank centralny – Zentralbank f
bank clearingowy – Clearingbank f
bank clearingowy – Abrechnungsbank f
bank depozytowy – Depositenbank f
bank dyskontowy – Diskontbank f
bank dyskontowy – Wechselbank f
bank emisyjny – Emissionsbank f
bank emisyjny – Notenbank f
bank federalny – Bundesbank f
bank handlowy – Handelsbank f
bank handlu zagranicznego – Außenhandelsbank f
bank hipoteczny – Hypothekenbank f
bank inkasent – Inkassobank f
bank inwestycyjny – Investitionsbank f
bank inwestycyjny – Investmentbank f
bank komercyjny – Universalbank f
bank komercyjny – Kommerzbank f
bank krajowy – Landesbank f
bank kredytowy – Kreditbank f
bank kredytowy – Kreditinstitut n
bank kredytowy – Kreditanstalt f
bank narodowy – Nationalbank f
bank narodowy – Zentralbank f
bank państwowy – Staatsbank f
bank państwowy – staatliche Bank
bank płatniczy – Zahlungsbank f
bank pocztowy – Postbank f
bank podwyższa stopę procentową – Zinssatz wird von der Bank erhöht m
bank posiadający własne oddziały – Filialbank f
bank prywatny – Privatbank f
bank przemysłowy – Gewerbebank f
bank przemysłowy – Industriebank f
bank regionalny – Regionalbank f
bank spółdzielczy – Genossenschaftsbank f
bank wierzyciela – Gläubigerbank f
bank zagraniczny – Auslandsbank f
bankier – Bankier m
bankier – Bankhalter m
bankomat – Geldautomat m
bankomat – Bankautomat m
bankowość – Bankfach n
bankowość – Bankwesen n
bankowość telefoniczna – Telebanking n
bankowość telefoniczna – Tele-Banking n
beneficjent – Begünstigte m
beneficjent – Nutznießer m
blankiet czekowy – Scheckformular n
bon – Gutschein m
bon – Wertmarke f
bon – Talon m
bon skarbowy – Schatzanweisung f
bon skarbowy – Schatzschein m
brutto – brutto
być dłużny komu – jemandem schulden
być dłużny komu – bei jemandem Schulden haben
być winnym – schuldig sein
być winnym bankowi wysoką kwotę – Bank einen hohen Betrag schulden m
cesja – Zession f
cesja – Abtretung f
cofnąć (wstrzymać) pożyczkę – eine Anleihe kündigen
czek – Scheck m
czek bankierski – Bankscheck m
czek bankowy – Bankscheck m
czek bez pokrycia – ungedeckter Scheck
czek bez pokrycia – ein ungedeckter Scheck
czek gotówkowy – Barscheck m
czek in blanco – Blankoscheck m
czek na okaziciela – Inhaberscheck m
czek na zlecenie – Orderscheck m
czek nie honorowany – nicht eingelöster Scheck
czek opiewa na 100 Euro – Scheck lautet auf 100 Euro m
czek płatny gotówką – offener Scheck
czek płatny w obrachunku – gekreuzter Scheck
czek podróżny – Reisescheck m
czek potwierdzony – bestätigter Scheck
czek przypadający do zapłaty – verfallener Scheck
czek rozliczeniowy – Verrechnungsscheck m
czek rozrachunkowy – Verrechnungsscheck m
czek tylko do rozliczeń (rozliczeniowy) – Verrechnungsscheck m
czek własny – eigener Scheck
czek zakreślony – gekreuzter Scheck
czek żyrowy (przelewowy) – Giroscheck m
czterocyfrowy kod (kodowany numer karty) – vierstellige PIN-Kode m
depozyt – Depot n
depozyt – Einlage f
depozyt – Deponat n
depozyt bankowy – Bankdepot n
depozytariusz – Depositar m
depozytariusz – Depositär m
depozytariusz – Depsiteur m
depozytor – Einleger m
deprecjacja waluty – Währungsverfall m
dewaluacja – Devaluation f
dewaluacja – Entwertung f
dewaluacja – Abwertung f
dewaluacja waluty – Währungsabwertung f
dewaluować – entwerten
disagio – Abgeld n
disagio – Disagio n
dług z tytuła pożyczki – Darlehensschuld f
długoterminowe papiery wartościowe z prawem do udziału w zysku – Wertpapiere mit Gewinnbeteiligungsansprüchen
dobrze ulokować kapitał – Kapital gut anlegen n
dochód brutto – Bruttoeinkommen n
doradca finansowy – Finanzberater m
dowód poręczenia (gwarancji) – Bürgschaftsschein m
dział kredytów – Kreditabteilung f
emisja banknotów – Notenausgabe f
emisja banknotów – Banknotenausgabe f
europejska jednostka walutowa – Europäische Währungseinheit
fałszerstwo czeku – Scheckfälschung f
fundusz – Fonds m
fundusz – Kapital n
fundusz inwestycyjny – Investitionsfonds
fundusz walutowy – Währungsfonds m
giełda walutowa – Devisenbörse f
gwarant pożyczki – Anleihegarant m
handlować dewizami – mit Devisen handeln
ile jestem ci dłużny? – wieviel bin ich dir schuldig?
indos bankowy – Bankgiro n
indos bankowy – Bankindossament n
inflacja – Inflation f
inkasować czek – einen Scheck einlösen
inwestować pieniądze – Geld anlagen
iść do kantoru wymiany walut – in die Wechselstube gehen
jednostka walutowa – Geldstück n
kantor – Kantor n
kantor wymiany walut – Wechselstube f
kantor wymiany walut – Geldwechselstube f
kantor wymiany walut – Wechslerladen m
kapitał – Kapital n
kapitał – Kapitalvermögen n
kapitał – Guthaben n
kapitał początkowy – Anfangskapital n
kapitał pożyczkowy – Leihkapital n
kapitał pożyczkowy – Darlehenskapital n
kapitał pożyczkowy – Anleihekapital n
karta kredytowa – Kreditkarte f
kasa – Kasse f
kasa pożyczkowa – Darlehenskasse f
kasjer/ka – Kassierer/in m
kazać zablokować kartę – Karte sperren lassen f
kierownik oddziału – Filialleiter m
kierownik oddziału – Abteilungsleiter m
klauzula negatywna na papierze wartościowym („nie na zlecenie”) – negative Orderklausel („nicht an Order”)
klauzula pozytywna na papierze wartościowym imiennym („lub na zlecenie”) – positive Orderklausel („oder an Order”)
klauzula walutowa – Währungsklausel f
klient banku – Bankkunde m
konto – Konto n
konto bankowe – Bankkonto n
konto bieżące / rachunek żyro – Girokonto n
konwersja pożyczki – Anleiheumwandlung f
konwersja walutowa – Währungsumrechnung f
korekta kursów walut – Währungsangleichung f
koszt – Aufwand m
koszt – Aufwendung f
koszt – Kosten f
koszt – Spesen f
koszt jednostkowy – Einzelkosten f
koszt jednostkowy – Stückkosten f
koszt kalkulacyjny – kalkulatorische Kosten
koszt kredytu – Kreditkosten f
koszt nabycia – Anschaffungskosten f
koszt nabycia towarów przeznaczonych na sprzedaż – Anschaffungskosten der Handelswaren
koszt produkcji – Produktionsaufwand m
koszt produkcji – Produktionskosten f
koszt przeciętny – Durschnittskosten f
koszt rzeczywisty – Ist-Kosten f
koszyk walut (w teorii ekonomicznej) – Währungskorb m
kredyt – Kredit m
kredyt bankowy – Bankkredit m
kredytobiorca – Kreditnehmer m
kredytodawca – Kreditgeber m
kryzys walutowy – Währungskrise f
książeczka czekowa – Scheckbuch n
książeczka czekowa – Scheckheft n
książeczka oszczędnościowa – Sparbuch n
książeczka oszczędnościowa – Sparkassenbuch n
księga wieczysta – Grundbuch n
księga wierzytelności – Schuldbuch n
kupić coś na kredyt – etwas auf Kredit kaufen
kurs oficjalny – offizieller Kurs
kurs walut – Devisenkurs m
kurs walut – Devisenumrechnungssatz m
kurs wymiany waluty – Wechselkurs m
kursy walut – Währungskurse f
kursy walut – Valuta-Kurse f
liczyć do rachunku – in Rechnung stellen
limit kredytu – Kreditlimit n
list kredytowy – Akkreditiv n
list kredytowy – Kreditbrief m
list polecający – Gutachten n
list polecający – Empfehlungsschreiben n
list polecający – Empfehlungsbrief m
list ponaglający – Mahnbrief m
list uwierzytelniający – Beglaubigungsschreiben n
list uwierzytelniający – Kreditiv n
list uwierzytelniający – volkerrechtliches Akkreditiv
list wartościowy – Wertbrief m
list wspierający ubiegającego się o kredyt – Bonitätsbestätigung f
list zastawczy – Schuldverschreibung f
list zastawczy – Verpfändungsurkunde f
lokata kapitału – Anlage f
lokata terminowa – befristete Einlage
lokata terminowa – Termineinlage f
makler walutowy – Geldvermittler m
mieć pieniądze w banku – Geld auf der Bank haben
mocna waluta – gesunde Währung
na odwrotnej stronie czeku – auf der Rückseite des Schecks
na zlecenie – an Order
na zlecenie, w imieniu – im Auftrag von
naliczać – anrechnen
naliczać – berechnen
naliczać – aufschlagen
naliczanie podatku od wartości dodanej (VAT naleznego) – Mehrwertsteuerabrechnung f
naliczenie kosztów dodatkowych – Anrechnung von Zusatzkosten
naliczenie odsetek – Zinsanrechnung f
naliczenie odsetek – Zinsberechnung f
naliczenie odsetek – Aufzinsung f
naliczenie rabatu – Rabattberechnung f
netto – netto
notowania walut – Währungspreis m
notowania walut – Valutanotierung f
notowanie kursów walut – Kursnotierung f
o stałej stopie oprocentowania – festverzinslich
obciążyć pożyczką – beleihen
obieg banknotów – Notenumlauf m
obieg banknotów – Banknotenumlauf m
obligacje w walutach obcych – Auslandsbonds f
obniżać oprocentowanie – Zins herabsetzen
obrót czekowy – Scheckverkehr m
obsługa pożyczki – Anleihezinsendienst m
odcinek czeku (w grzbiecie książeczki czekowej) – Scheckabschnitt m
oddać weksel do oprotestowania – einen Wechsel zu Protest gehen lassen
oddział banku – Banknebenplatz m
oddział banku – Bankfiliale f
odmówić komuś kredytu – jemandem einen Kredit verweigern
odpisać kwotę z konta żyro – den Betrag vom Girokonto abbuchen
odpisać z konta – abbuchen
odpowiedzialność (poręka) banku – Haftung der Bank f
odroczenie płatności – Zahlungsaufschub m
odsetki od oszczędności – Sparzinsen f
odsetki od pożyczek – Darlehenszinsen f
odsetki za zwłokę – Verzugszinsen f
oferta pożyczki – Anleiheangebot n
okres oprocentowania – Verzinsungsperiode f
okres spłaty kredytu – Kreditfrist f
okres udzielenia kredytu – Kreditdauer f
opłata manipulacyjna – Bearbeitungsgebühr f
opłata manipulacyjna – Manipulationsgebühr f
opłata minimalna – Mindestgebühr f
oprocentować kapitał na 5% – eine Anlage mit 5% verzinsen
oprocentowanie – Verzinsung f
oprocentowanie – Abzinsung f
oprocentowanie – Bezinsung f
oprocentowanie – Prozentsatz m
oprocentowanie – Zinssatz m
oprocentowanie kredytów lub depozytów – Habenzinsen f
oprocentowanie kredytu bankowego – Bankkreditzins m
oprocentowanie rzeczywiste (wg stawek aktualnych) – Realverzinsung f
oprocentowanie stałe – eine konstante Verzinsung
oprocentowanie zmienne – eine variable Verzinsung
oprotestować – protestieren
oprotestować weksel – einen Wechsel protestieren
oprotestować weksel – einen Wechsel zu Protest geben
oprotestowanie – Protest m
oprotestowanie czeku – Scheckprotest m
oszustwo czekowe – Scheckbetrug m
oszustwo mające na celu uzyskanie kredytu – Kreditbetrug m
oświadczenie poręczyciela – Bürgschaftserklärung f
otrzymać kredyt – einen Kredit bekommen
otrzymanie zapłaty – Zahlungseingang m
otrzymywać rachunek – eine Rechnung bekommen
otwarcie – Eröffnung f
otwarcie akredytywy – Akkreditiveröffnung f
otwarcie akredytywy – Eröffnung eines Akkreditivs
otwarcie konta – Konntoeröffnung f
otwarcie konta – Eröffnung eines Kontos
otwarcie konta bankowego – Eröffnung eines Bankkontos
otwarcie konta bankowego – Bankkontoeröffnung f
otworzyć akredytywę – ein Akkreditiv eröffnen
otworzyć konto – ein Konto eröffnen
otworzyć konto w banku – bei einer Bank ein Konto eröffnen
otworzyć rezerwy – Reserven erschließen
papier wartościowy imienny – Namenspapier n
papier wartościowy imienny – Namenswertpapier n
papier wartościowy na okaziciela – Inhaberpapier n
papier wartościowy na okaziciela – Inhaberwertpapier n
papier wartościowy płatny na zlecenie – Orderpapier n
papiery wartościowe na zabezpieczenie pożyczek – lombardfähige Wertpapiere
papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu – festverzinsliche Wertpapiere
papiery wartościowe przeznaczone do obrotu – Wertpapiere des Umlaufvermögens
papiery wartościowe przeznaczone do obrotu – Valeur f
papiery wartościowe przeznaczone do obrotu – Anleihepapier n
papiery wartościowe przynoszące procent – zinsbringende Wertpapiere
parytet walutowy – Pari m
parytet walutowy – Währungsparität f
pełnomocnictwo bankowe – Bankprokura f
pełnomocnictwo dla reprezentanta – Bevollmächtigung für einen Repräsentanten
pełnomocnictwo do korzystania z konta – Kontovollmacht f
pełnomocnictwo handlowe – Geschäftsvollmacht f
pełnomocnictwo handlowe – Handelsvollmacht f
pełnomocnictwo łączne – Gesamtvollmacht f
pełnomocnictwo ogólne – Generalvollmacht f
pełnomocnictwo szczególne – Sondervollmacht f
pełnomocnictwo szczególne – Spezialvollmacht f
pełzająca inflacja – schleichende Inflation
pensja brutto – Bruttogehalt n
pieniądz – Geld n
PIN (osobisty numer identyfikacyjny) – Geheimzahl f
płacić czekiem – mit einem Scheck bezahlen
płacić kartą kredytową – mit der Kreditkarte bezahlen
płacić kartą kredytową – mit Plastikgeld zahlen
płacić w każdej walucie – in jeder Währung zahlen
płacić z góry – vorauszahlen
płacić z góry – vorausbezahlen
płatny czekiem – zahlbar mit einem Scheck
płynność kursów – Floating n
podjąć pieniądze z banku – Geld von der Bank abheben
podjąć pieniądze [z konta]; – Geld [vom Konto] abheben
podnosić oprocentowanie – Zins erhöhen
podpisać czek – einen Scheck unterschreiben
pokrycie – Revalierung f
pokrycie – Abdeckung f
pokrycie – Deckung f
pokrycie – Begleichung f
pokrycie długów – Schuldenbegleichung f
pokrycie długów – Schuldenabdeckung f
pokrycie długów – Abdeckung der Schulden
pokrycie kosztów – Kostenabgeltung f
pokrycie kosztów – Kostendeckung f
pokrycie kosztów – Abgeltung der Kosten
pokrycie kosztów reklamy – Begleichung der Werbungskosten
pokrycie kosztów reklamy – Werbekostenabdeckung f
pokrycie kosztów reklamy – Werbekostenbegleichung f
pokrycie walutowe – Währungsgarantie f
pokrycie waluty – Währungsdeckung f
pokrycie waluty – Deckungsbestände f
pokrycie zobowiązań – Revalierung der Verbindlichkeiten
polityka koniunkturalna – Konjunkturpolitik f
polityka monetarna – Geldpolitik f
polityka otwartego rynku – Offenmarktpolitik f
polityka pieniężna – Geldpolitik f
polityka walutowa – Währungspolitik f
polubowny, polubownie – schiedsgerichtlich
poręczać – bürgen
poręczać – eine Bürgschaft stellen
poręczenie – Bürgschaft f
poręczenie – Haftung f
poręczenie – Garantie f
poręczenie – Gewähr f
poręczenie – Verbürgung f
poręczenie – Patronatserklärung f
poręczenie – Aval m
poręczenie bankowe – Bankbürgschaft f
poręczenie bankowe – Bankaval n
poręczenie czekowe – Scheckbürgschaft f
poręczenie handlowe – Handelsbürgschaft f
poręczenie kredytowe – Kreditbürgschaft f
poręczenie kredytu – Kreditbürgschaft f
poręczenie majątkowe – Vermögensbürgschaft f
poręczenie wekslowe – Wechselbürgschaft f
poręczyciel – Bürge m
poręczyciel – Garant m
poręczyciel (dłużnik solidarny) – Selbstschuldner m
poręczyciel poręczyciela – Afterbürge m
poręczyciel wekslowy – Wechselbürge m
poręczyciel wekslowy (awalista) – Wechselbürge m
poręczyciel wekslowy (awalista) – Avalist m
poręczyciel wekslowy (awalista) – Wechselgarant m
porozumienie – Vereinbarung f
porozumienie – Übereinkommen n
porozumienie – Übereinkunft f
porozumienie – Abmachung f
porozumienie – Abkommen n
porozumienie arbitrażowe – Arbitragevereinbarung f
porozumienie walutowe – Währungsabkommen n
posiadacz (właściciel) karty kredytowej – Besitzer einer Kreditkarte m
posiadacz konta – Kontoinhaber m
posiadacz listu zastawczego – Schuldverschreibungsinhaber m
posiadać kapitał – Kapital besitzen n
postdatować list – einen Brief nachdatieren
pożyczać – leihen
pożyczać – kreditieren
pożyczać pieniądze na hipotekę – Geld gegen eine Hypothek leihen
pożyczający – Darlehensgeber m
pożyczka – Darlehen n
pożyczka – Anleihe f
pożyczka – Ausleihung f
pożyczka amortyzacyjna – Tilgungsanleihe f
pożyczka amortyzacyjna – Ablösungsanleihe f
pożyczka amortyzacyjna – Amortisationsanleihe f
pożyczka bankowa – Bankdarlehen n
pożyczka bezterminowa – unkündbare Anleihe
pożyczka długoterminowa – langfristiges Darlehen
pożyczka długoterminowa – langfristige Anleihe
pożyczka długoterminowa – Ausleihung f
pożyczka długoterminowa z konwersją – konvertible Anleihe
pożyczka hipoteczna – hypothekarische Anleihe
pożyczka hipoteczna – Hypothekdarlehen n
pożyczka kapitałowa – Kapitalanleihe f
pożyczka kapitału – Kapitaldarlehen n
pożyczka konwersyjna – Wandelanleihe f
pożyczka krajowa – Inlandsanleihe f
pożyczka krótkoterminowa – kurzfristiges Darlehen
pożyczka krótkoterminowa – kurzfristige Anleihe
pożyczka lombardowa – Lombardanleihe f
pożyczka na procent – verzinsliches Darlehen
pożyczka na rynku finansowym – Anleihe f
pożyczka na rynku finansowym – Kapitalmarktanleihe f
pożyczka nieoprocentowana – zinsfreies Darlehen
pożyczka nieoprocentowana – zinsloses Darlehen
pożyczka niezabezpieczona – ungesichertes Darlehen
pożyczka niezabezpieczona – ungedeckte Anleihe
pożyczka nominowana w dwu walutach – Doppelwährungsanleihe f
pożyczka nominowana w obcej walucie – Fremdwährungsanleihe f
pożyczka o niskim oprocentowaniu – niedrig verzinsliche Anleihe
pożyczka obligacyjna – Obligationsanleihe f
pożyczka od wspólnika – Gesellschafterdarlehen n
pożyczka oprocentowana – verzinsliche Anleihe
pożyczka państwowa – Staatsanleihe f
pożyczka pod zastaw – Pfandanleihe f
pożyczka pod zastaw – Pfanddarlehen n
pożyczka pod zastaw papierów wartościowych – Wertpapieranleihe f
pożyczka pod zastaw polisy – Policendarlehen n
pożyczka pomostowa – Überbrückungsdarlehen n
pożyczka pomostowa – Überbrückungsgeld n
pożyczka rządowa – Regierungsanleihe f
pożyczka stabilizacyjna – Stabilisierungsanleihe f
pożyczka terminowa – Termindarlehen n
pożyczka tymczasowa – Überbrückungsdarlehen n
pożyczka tymczasowa – Überbrückungsgeld n
pożyczka uprzywilejowana – Prioritätsanleihe
pożyczka zabezpieczona – gesichertes Darlehen
pożyczka zabezpieczona – durch Sicherstellungen gedecktes Darlehen
pożyczka zabezpieczona – gesicherte Anleihe
pożyczka zagraniczna – Auslandsanleihe f
pożyczki hipoteczne – Hypothekenforderungen f
pożyczkobiorca – Anleiheschuldner m
pożyczkobiorca – Anleihenehmer m
pożyczkobiorca – Darlehensnehmer m
pożyczkobiorca – Darlehensempfänger m
pożyczkodawca – Anleihegeber m
pożyczkodawca – Darlehensgeber m
pożyczyć pieniądze z banku – sich Geld von der Bank leihen
prawno-ekonomiczny – wirtschaftsrechtlich
procenty od kredytu – Habenzinsen f
prowadzić nieodpłatnie konto – Konten gebührenfrei führen f
prowizja za udzielenie poręczenia – Bürgschaftsprovision f
przechowywać papiery wartościowe – Wertpapiere aufbewahren f
przedłożyć czek – einen Scheck vorlegen
przedłożyć przy / w kasie – an der Kasse vorlegen
przekazać (przelać) pieniądze na konto – Geld auf das Konto überweisen
przekroczyć stan konta – Konto überziehen n
przelew bankowy – Banküberweisung f
przeliczyć po kursie dnia – zum Tageskurs umrechnen
przyznać / udzielić pożyczki – eine Anleihe gewähren
pytać o stan konta – nach dem Kontostand fragen
rachunek – Rechnung f
rachunek (w banku) – Bankkonto n
rachunek bieżący – Kontokorrent n
rachunek dewizowy – Devisenrechnung f
rachunek dewizowy – Devisenkonto n
rachunek odsetek bieżących – Staffelrechnung f
rachunek w walucie obcej – Fremdwährungskonto n
rachunek w walucie obcej – Währungskonto n
realizować czek – einen Scheck einlösen
reforma walutowa – Währungsreform f
reforma walutowa – Währungsumstellung f
rewaluacja waluty – Währungsaufwertung f
rezerwa walutowa – Währungsreserve f
rezerwa walutowa – Valutareserve f
rozpisać pożyczkę – eine Anleihe auflegen
rozszerzyć kredyt – einen Kredit ausweiten
rynek walutowy – Devisenmarkt m
ryzyko kursowe – Valutarisiko n
saldo kredytowe – Habensaldo m
skupować dewizy – Devisen ankaufen f
spekulant walutowy – Kursmanipulant m
spłacić kredyt – einen Kredit zurückzahlen
spłata kredytu – Kreditrückzahlung f
spłata odsetek – Zinszahlung f
spółka kapitałowa – Kapitalgesellschaft f
sprawdzić konto – ein Konto prüfen
sprawdzić podpis na czeku – Unterschrift auf dem Scheck prüfen f
stabilizacja waluty – Währungsstabilisierung f
stabilność waluty – Währungsstabilität f
stan konta – Kontostand m
stawka narzutu – Aufschlagssatz m
stawka podatku (podatkowa) – Steuersatz m
stawka podatku dochodowego od osób fizycznych – Einkommen(s)steuersatz m
stawka podatku dochodowego od osób prawnych – Körperschaft(s)steuersatz m
stawka podatku majątkowego – Vermögen(s)steuersatz m
stawka podatku obrotowego – Mehrwertsteuersatz m
stawka podatku obrotowego – Umsatzsteuersatz m
stawka procentowa – Prozentsatz m
stawka ryczałtu – Pauschsatz m
stawka ryczałtu – Pauschalsatz m
stawka taryfowa – Tarifsatz m
stopa dyskontowa – Abzinsungssatz m
stopa dyskontowa – Diskontsatz m
stopa inflacji – Inflationsrate f
stopa odpisu umorzeniowego – Abschreibungssatz m
stopa oprocentowania – Verzinsungsfaktor m
stopa oprocentowania kredytu – Habenzinssatz m
stopa podatkowa – Steuerfuß m
stopa procentowa – Prozentsatz m
stopa procentowa – Zinssatz m
stopa procentowa – Zinsfuß m
stopa procentowa – Hundertsatz m
stopa procentowa idzie w górę – Zinssatz erhöht sich m
topa procentowa idzie w górę – Zinsfuß erhöht sich m
stopa procentowa kredytu – Prozentsatz des Kredites
stopa procentowa leasingu – Leasingzinssatz m
stopa procentowa rośnie – Zinssatz steigt m
stopa przeciętna – Durschnittsatz m
stopa redyskontowa – Rediskontsatz m
stopa rezerwy obowiązkowej w banku centralnym – Mindestreservesatz m
stopa składki – Prämiensatz m
stopa składki – Beitrag(s)satz m
stosunki walutowe – Währungsbeziehungen f
strefa walutowa – Währungszone f
strefa walutowa – Valutazone f
strefa walutowa – Währungsgebiet n
system kredytowy – Kreditwesen n
system walutowy – Währungssystem n
system walutowy – Geldwesen n
szkoda z powodu zwłoki – Verzugsschaden m
środki pieniężne, płatnicze – Geldmittel f
tempo inflacji – Inflationsrate f
transza pożyczki – Tranche f
twarda waluta – feste Währung
twarda waluta – harte Währung
ukraść kartę kredytową – Kreditkarte stehlen f
ukraść kartę kredytową – Kreditkarte klauen f
ulokować pieniądze na okres roczny – Geld auf ein Jahr festlegen n
ulokować pieniądze w banku – Geld bei der Bank anlegen
umorzenie pożyczki – Anleihetilgung f
umowa pożyczkowa – Darlehensvertrag m
unia walutowa – Währungsunion f
uregulowac należność – ein Konto ausgleichen
urzędnik bankowy – die Bankangestellte(in) m
utrzymywanie płynnego kursu walut – Floaten der Währung
uzgodnić odroczenie płatności – einen Zahlungsaufschub vereinbaren
w miesięcznych ratach – in monatlichen Raten
wahania notowań walutowych – Valutaschwankung f
waluta – Währung f
waluta – Valuta f
waluta clearingowa – Clearingwährung f
waluta częściowo wymienialna – beschränkt konvertierbare Währung
waluta dolarowa – Dollarwährung f
waluta kluczowa – Leitwährung f
waluta kontraktowa – Vertragswährung f
waluta krajowa – einheimische Währung
waluta krajowa – Landeswährung f
waluta krajowa – inländische Währung
waluta krajowa – Inlandswährung f
waluta nie związana z parytetem złota – Indexwährung f
waluta obca – Fremdwährung f
waluta obca – fremde Währung
waluta obowiązująca – Zwangswährung f
waluta papierowa – Papierwährung f
waluta płatności – Zahlungswährung f
waluta pożyczkowa – Darlehensvaluta f
waluta rezerwowa (wspirająca słabą walutę danego kraju) – Reservewährung f
waluta rozliczeń – Verrechnungswährung f
waluta słaba – weiche Währung
waluta twarda – Leitwährung f
waluta twarda – harte Währung
waluta w pełni wymienialna – frei konvertierbare Währung
waluta wspólna – gemeinsame Währung
waluta wymienialna – konvertible Währung
waluta zdewaluowana – abgewertete Währung
warunki płatności – Zahlungsbedingungen f
weksel z oprocentowaniem – Zinswechsel m
wierzytelność z tytułu pożyczki – Darlehensforderung f
wkład – Einlage n
wkład gotówkowy – Bareinlage f
wkład oszczędnościowy – Spareinlage f
właściciel konta – Kontoinhaber m
wpłacić pieniądze do banku – Geld bei einer Bank einzahlen n
wpłacić pieniądze na konto – Geld auf das Konto einzahlen
wpłata na konto – Kontoeinzahlung f
współczynnik oprocentowania – Aufzinsungsfaktor m
wstrzymać wypłatę czeku – einen Scheck sperren
wstrzymanie płatności czeku – Schecksperre f
wyciąg kontrolny – Überwachungsauszug m
wyciąg kontrolny – Kontrollauszug m
wyciąg z dokumentu – Urkundenauszug m
wyciąg z konta – Kontoauszug m
wyciąg z konta bankowego – Bankkontoauszug m
wyciąg z konta bankowego – Bankauszug m
wyciąg z ksiąg handlowych – Buchauszug m
wyciąg z księgi wieczystej – Grundbuchauszug m
wyciąg z rachunku – Rechnungsauszug m
wyciąg z rejestru handlowego – Handelsregisterauszug m
wycofanie zysku – Gewinnmitnahme f
wycofany z obiegu papier wartościowy – Nonvaleur f
wydatek – Ausgabe f
wydatek – Aufwendung f
wydatek – Auslage f
wydatek nadzwyczajny – Sonderausgabe f
wydatek nadzwyczajny – außenordentliche Ausgabe
wydatek nieplanowany – Sonderausgabe f
wydatek nieplanowany – außerplanmäßige Ausgabe
wydatek pieniężny – Geldausgabe f
wydatek specjalny – Sonderausgabe f
wydatki – Spesen f
wydatki – Ausgaben f
wydatki – Aufwendungen f
wydatki – Aufwand m
wydatki na poczet zabezpieczenia emerytalnego – Vorsorgeaufwendungen f
wydatki publiczne – öffentliche Ausgaben
wydatkować – ausgeben
wykazywać w rachunku – in Rechnung stellen
wykorzystanie kredytu – Kreditverwendung f
wykup pożyczki – Anleiheablösung f
wyłudzać – erschwindeln
wyłudzenie – Erschwindeln n
wyłudzenie – Erschleichen n
wymiana walut – Umtausch m
wymiana walut – Währungsumtausch m
wymiana walut – Geldwechsel m
wymieniać (pieniądze) – umtauschen
wymieniać pieniądze – Geld wechseln
wymieniać walutę – Währung wechseln f
wymienialność waluty – Währungskonwertabilität f
wymienić pieniądze w kantorze – in der Wechselstube Geld wechseln
wynik – Ergebnis n
wynik – Resultat n
wynik – Erfolg m
wynik – Ausgang m
wynik bilansowy – Bilanzergebnis n
wynik bilansowy – Handelsergebnis n
wynik brutto – Ergebnis brutto
wynik brutto – Bruttoergebnis n
wynik brutto – Rohergebnis n
wynik brutto na sprzedaży – Bruttoergebnis vom Umsatz
wynik częściowy – Teilergebnis n
wynik dodatni z rewaloryzacji lokat – Überschuss von Aufwertung der Kapitalanlagen
wynik dodatni ze sprzedaży lokat – Überschuss von Veräußerung (Verkauf) der Kapitalanlagen
wynik działalności – Perfomance f
wynik działalności – Geschäftsergebnis n
wynik finansowy – Finanzergebnis n
wynik finansowy brutto – Brutto-Finanzergebnis n
wynik na akcji – Ergebnis je Aktie
wynik na działalności gospodarczej – Ergebnis der Wirtschaftstätigkeit
wynik na działalności gospodarczej – ordentliches Ergebnis
wynik ujemny z rewaloryzacji lokat – Fehlbetrag von Aufwertung der Kapitalanlagen
wynik ujemny ze sprzedaży lokat – Fehlbetrag von Veräußerung (Verkauf) der Kapitalanlagen
wypłacalność – Zahlungsfähigkeit f
wypłacalny, zasługujący na kredyt – kreditwürdig
wysłać list – einen Brief absenden
wysokość kredytu – Kredithöhe f
wystawca czeku – Scheckaussteller m
wystawca czeku bez pokrycia – Angeber m
wystawiać czek – einen Scheck ausstellen
wystawiać rachunek – eine Rechnung ausstellen
wystąpić o pożyczkę – ein Darlehen beantragen
za poręczeniem – gegen Bürgschaft
zabezpieczyć pożyczkę – ein Darlehen sichern
zablokować konto – Konto sperren n
zablokowane konto – ein gesperrtes Konto
zaciąganie pożyczek kapitałowych – Fremdkapitalaufnahme f
zaciągnąć pożyczkę – eine Anleihe aufnehmen
zaciągnąć pożyczkę – eine Anleihe machen
zaciągnięcie pożyczki – Anleiheaufnahme f
zakup – Kauf m
zakup – Einkauf m
zakup – Ankauf m
zakup – Anschaffung f
zakup – Neuanschaffung f
zakup bezgotówkowy – bargeldloser Kauf
zakup za gotówkę – Barkauf m
zamienić monety na banknoty – Münzen in Scheine umtauschen f
zamknąć konto – Konto schließen n
zamknąć konto – Konto löschen n
zanieść pieniądze do banku – Geld auf die Bank bringen
zbankrutować – den Konkurs anmelden
zdolność kredytowa – Kreditfähigkeit f
zdolność płatnicza, wypłacalność – Kreditwürdigkeit f
zgodny / zgodnie z okresem – periodengerecht
zgodny / zgodnie z umową – kontraktmäßig
zgodny / zgodnie z umową – kontraktgemäß
zgodny / zgodnie z umową – vetragsgemäß
zlecać – beauftragen
zlecać – Antrag stellen
zlecać – Auftrag geben
zlecająca – Mandantin f
zlecająca – Auftraggeberin f
zlecający – Mandant m
zlecający – Auftraggeber m
zlecenie – Auftrag m
zlecenie – Geschäftsauftrag m
zlecenie – Order f
zlecenie „wszystko albo nic” – Immediate-or-cancel Auftrag
zlecenie płatnicze – Zahlungsauftrag m
zlecenie próbne – Probeauftrag m
zlecenie sprzedaży – Verkaufsauftrag m
zlecenie sprzedaży – Veräußerungsauftrag m
zlecenie stałe – Dauerauftrag m
zlecenie ważne do odwołania – good-till-cancelled Auftrag
zlecenie z określonym terminem ważności – good-till-date Auftrag
zlecenie zakupu – Einkaufsauftrag m
zleceniobiorca – Auftragsnehmer m
zleceniodawca – Auftraggeber m
złamanie przepisów podatkowych – Steuerkontravention f
złożyć wniosek o książeczkę czekową – ein Scheckheft beantragen
zobowiązanie podobne do pożyczki – darlehenähnliche Verpflichtung
zredukowana stawka podatku – reduzierter Steuersatz
zredukowana stawka podatku – Steuermeßbetrag m
zwalczać inflację – Inflation bekämpfen f
zwłoka – Verzug m
zwłoka w płaceniu – Zahlungsaufschub m
żyrant – Girant m

Wróć do spisu treści słownika tematycznego

Print Friendly, PDF & Email

Oceń ten wpis, dzięki!

Średnia ocena: 5.00 (92%) - 1 głos

Sprawdź też inne wpisy


Nauczyciel i tłumacz języka niemieckiego, od stycznia 2011 roku właściciel Szkoły Języków Obcych PAROLI, zapalony rowerzysta, fotograf-amator, bloger. Zwolennik wykorzystania nowych technologii w edukacji.

komentarzy 8

 1. Tak czysto z praktyki zaryzykuję twierdzenie, że 'przyznać / udzielić pożyczki ? eine Anleihe gewähren’ nie brzmi dobrze…
  Używa się słów 'Darlehen’ albo 'Kredit gewähren’ w znaczeniu pożyczki…

  Słowo 'Anleihe’ jest zarezerwowane dla papierów dłużnych, które się emituje, czyli obligacji skarbowych albo korporacyjnych itp…
  Patrz Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Verzinsliches_Wertpapier

  Przelewając pieniądze z banku do banku w Niemczech (internet lub papierowe zlecenie) warto znać 2 pojęcia:
  BLZ od Bankleitzahl, co oznacza numer 'kierunkowy’ banku, w Polsce jest on częścią numeru konta w standardzie IBAN i nie pojawia się 'oddzielnie’, oraz 'Verwendungszweck’ czyli 'tytuł-cel’ przelewu, oznacza wolne pole tekstowe, gdzie wpisujemy dowolny tekst dla beneficjenta przelewu.

  • Dzięki za przydatne wskazówki i uzupełnienie. Z „Anleihe” masz rację, czytelnicy często zgłaszają poprawki do słowniczka tematycznego, nie piszę go sam (jest to słownik ASGARD na otwartej licencji), więc potknięcia językowe mogę się zdarzyć :)
   Pozdrawiam

 2. Panie Łukaszu. Proszę o pomoc w złożeniu poprawnej wypowiedzi zdania w języku niemieckim: Euro przyjmujemy tylko w banknotach, resztę wydajemy w polskich złotych. Z góry serdecznie dziękuję

 3. Witam,

  chciałbym znaleźć określenie na wartość księgową w języku niemieckim. W słownikach można odnaleźć coś takiego Buchwert, z tym że na niemieckich portalach finansowych nie egzystuje takie pojęcie. Jak określana jest wartość księgowa wynikająca ze sprawozdania finansowego firmy?

Napisz komentarz